Raad voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW-raad)

Elk OCMW heeft een verkozen raad voor maatschappelijk welzijn (ook OCMW-raad genoemd). De raad voor maatschappelijk welzijn is het hoogste orgaan van het OCMW en bepaalt de hoofdpunten en grote lijnen van het beleid. Zij kan daartoe algemene regels vaststellen, onder andere in de vorm van reglementen die betrekking hebben op het beleid van het OCMW en het inwendig bestuur ervan.

De OCMW-raad regelt dus, vergelijkbaar met de gemeenteraad, alle OCMW-bevoegdheden, tenzij de wet het anders bepaalt.

Het Decreet lokaal Bestuur bepaalt dat de leden van de gemeenteraad ook de OCMW-raad vormen. De OCMW-raad bestaat uit 21 leden (inclusief burgemeester en schepenen). N-VA heeft 11 zetels, D&W 7 zetels en CD&V 3 zetels. Dezelfde leden zetelen dus ook in de gemeenteraad.

De OCMW-raadsleden worden verkozen voor een periode van zes jaar en het huidige mandaat loopt tot en met 2024. De OCMW-raad wordt voorgezeten door Michel Meeus (CD&V). 

De OCMW-raad komt één keer per maand op donderdag samen in de raadzaal van het administratief centrum “ De Plaetse”. De zitting sluit aan op de zitting van de gemeenteraad, die start om 20 uur. Er vinden in principe geen OCMW-raadzittingen plaats in juli en augustus. De vergadering bestaat uit een openbaar gedeelte en een geheime zitting. Iedereen is welkom op de openbare zitting.

De agenda van de OCMW-raad kan u vóór het plaatsvinden van OCMW-raadzitting op de gemeentelijke website vinden. Het openbare gedeelte van de OCMW-raadverslagen wordt ook op de website geplaatst. U vindt het verslag pas op de website wanneer dit in de volgende zitting goedgekeurd wordt. Het verslag van de maand september, verschijnt dus in oktober op de website.

Samenstelling