Missie en visie

Missie


Wij, lokaal Bestuur Dessel, dragen duurzaam bij aan het welzijn en de welvaart van onze burgers.

We verzekeren een burgernabije, democratische, transparante en doelmatige uitoefening van onze bevoegdheden.

We betrekken onze inwoners zo veel mogelijk bij het beleid en zorgen voor openheid van bestuur.

Onze gemeente is natuurlijk veelzijdig omwille van haar unieke positie op vlak van wonen, ontspannen en werken. In onze gemeente moeten alle inwoners een leven kunnen leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid.


Visie


Samen werken we aan een natuurlijk veelzijdig Dessel.

Dessel is een groene en landelijke gemeente, maar ook veelzijdig op het vlak van economie, vrije tijd en zorg. Al deze troeven, waarbij de mens centraal staat, wensen we te versterken en verder uit te bouwen.

Dessel zet sterk in op een gezond financieel kader op basis van een duidelijke lange-termijn-visie.

Wij vinden het van groot belang dat de inwoners en andere belanghebbenden actief betrokken worden bij het vormgeven van het beleid.

Wij hebben oog voor de dagelijkse basisbehoeften, maar ook voor de niet-materiële noden van onze inwoners. Het ‘kunnen meedoen’ en ‘het zich goed voelen’ in onze samenleving is hierbij van enorm belang.

Wij zorgen voor verbinding tussen verenigingen, inwoners, organisaties, bestuur en diensten en we waarderen de inzet van vrijwilligers. We willen de sociale cohesie versterken en verder werken aan een hechte gemeenschap waarin iedereen zich thuis voelt.

Wij ondersteunen het economisch weefsel zodat er een ondernemingsvriendelijk klimaat bestaat.

Wij blijven als moderne gemeente inzetten op infrastructuur die tegemoet komt aan de evolutie van maatschappelijke tendensen.

Dit alles willen we verankeren in een duurzame, veilige leefomgeving die een optimale leefbaarheid garandeert voor huidige en toekomstige generaties.

Wij streven naar een professionele, klantgerichte, kwaliteitsvolle en toegankelijke hulp- en dienstverlening die afgestemd blijft op de noden en behoeften van onze inwoners.

Lokaal Bestuur Dessel is een aantrekkelijke werkgever. Samenwerking, integriteit en respect zijn daarbij essentieel. We bouwen verder aan een open en transparant werkklimaat met oog voor diversiteit waarbij ingezet wordt op het ontdekken en versterken van talenten.