Budget en jaarrekening

Het budget

Voor de start van een nieuw jaar stelt de gemeenteraad / OCMW-raad op basis van een meerjarenplan het budget vast.

Het budget is geen louter financieel document. Het bestaat uit een beleidsnota en een financiële nota.

De beleidsnota verwoordt het beleid dat gedurende het boekjaar zal gevoerd worden en concretiseert de beleidsdoelstellingen. De nota omvat een toelichting over de financiële toestand van de gemeente en verwoordt de aansluiting bij de financiële nota van het budget.

Concreet moet de beleidsnota het antwoord bevatten op volgende vragen:

  • Wat willen de beleidsmensen bereiken (doelstellingen)?
  • Wat gaat het bestuur daarvoor doen (actieplannen per doelstelling)?
  • Hoeveel gaat dat het bestuur kosten (raming van de uitgaven en ontvangsten per doelstelling)?
  • Hoe gaat het bestuur dat financieren (belastingen, subsidies, desinvesteringen, externe financiering, …)?

De financiering van de beleidsdoelstellingen wordt weergegeven in de financiële nota van het budget. De financiële nota (vroeger: de begroting) bevat een precieze raming van alle ontvangsten en uitgaven die in de loop van het financieel dienstjaar kunnen worden gedaan.

Het budget moet worden goedgekeurd door de gemeenteraad / OCMW-raad. Het is een autorisatiedocument. Dit wil zeggen dat deze raad door goedkeuring van het budget aan het college van burgemeester en schepenen / vast bureau een machtiging geeft om ontvangsten te doen innen en uitgaven te doen verrichten.


De jaarrekening

In tegenstelling tot het budget is de jaarrekening geen raming van de ontvangsten en uitgaven, maar geeft het de effectief gerealiseerde cijfers weer.

Naast deze cijfergegevens, geeft de jaarrekening het beleid weer dat de gemeente / OCMW gedurende een jaar heeft gevoerd.

De jaarrekening bestaat uit drie grote delen: de balans, de resultatenrekening en de toelichting bij de balans en de resultatenrekening. De jaarrekening kan worden vergeleken met een bedrijfsboekhouding. Het geeft meer informatie dan de begrotingsrekening, o.a. alle bezittingen en schulden, de actuele waarde van alle bezittingen, inventaris, …

Als inwoner van onze gemeente kan u deze documenten inzien op de financiële dienst.