Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst

Het bijzonder comité voor de sociale dienst is, naast het vast bureau, het tweede uitvoerend orgaan van het OCMW. De taken van het bijzonder comité zijn vastgelegd in het Decreet Lokaal Bestuur. Het bijzonder comité is onder meer bevoegd voor de individuele dossiers inzake maatschappelijke dienstverlening en maatschappelijke integratie.

Het bijzonder comité bestaat uit 7 leden (inclusief de voorzitter).

Het Bijzonder Comité vergadert in principe minstens elke maand telkens op een donderdag om 9 uur. De vergaderingen zijn niet openbaar.

Samenstelling