Sportverenigingen, subsidiëring

De gemeente Dessel ontvangt op basis van het decreet houdende het stimuleren en subsidiëren van een lokaal sportbeleid, dd. 6 juli 2012, subsidies van de Vlaamse overheid. Dit bedrag is vastgesteld op 2,40 euro per jaar per inwoner. De subsidie die de Vlaamse Regering toekent op basis van de Vlaamse beleidsprioriteiten, wordt door de gemeente met minstens 30 procent vermeerderd.

Ten minste 25% van de door de Vlaamse Regering toegekende subsidie voor de uitvoering van de Vlaamse beleidsprioriteiten Sport voor Allen wordt door het gemeentebestuur aangewend voor het ondersteunen van de kwalitatieve uitbouw van de sportverenigingen via een doelgericht subsidiereglement.

Het subsidiereglement werd goedgekeurd door de gemeenteraad van 21 mei 2015.