Sportlaureatenhuldiging

Jaarlijks op de (normaal gezien) derde vrijdag van februari worden de Desselse sportlaureaten gehuldigd tijdens een receptie. Individuele Desselaars of Desselse clubs die menen een prachtige sportprestatie te hebben neergezet, kunnen hiervoor hun kandidatuur indienen.

Kandidaturen moeten wel ingediend zijn uiterlijk op 31 december van het jaar waarop de huldiging betrekking heeft. De inschrijvingsformulieren en het reglement vind je onderaan deze pagina.

Ook niet-Desselaars, die reeds drie jaar ononderbroken lid zijn van een Desselse sportclub, kunnen een kandidatuur indienen.

Wij vragen wel dat bij de indiening van de kandidaturen reeds de namen van de personen die op de huldiging aanwezig zullen zijn op het formulier worden vermeld. Voorgedragen kandidaten of clubs dienen immers op de laureatenhuldiging aanwezig te zijn of laten zich door een derde vertegenwoordigen.

Beoordeling

50% van de punten worden toegekend door schepenen, sportfunctionarissen en sportraadvoorzitters van de Sportregio Zuiderkempen ILV. De andere 50% van de punten zal door de leden van de Raad van Bestuur van de Sportraad worden toegekend.

Categorieën

  • Beste mannelijke prestatie
  • Beste vrouwelijke prestatie
  • Beste prestatie jongere (< 16 jaar)
  • Beste prestatie mindervalide
  • Beste prestatie in ploegverband
  • Beste club

Formulieren dienen gestuurd te worden aan
Gemeentelijke Sportraad
T.a.v. Johan Wils
Hannekestraat 1
2480 Dessel
Of via e-mail: vrijetijd@dessel.be