Reglement financiële waarborg naar aanleiding van vergunnings- en meldingsplichtige werken

Indien je vergunnings- of meldingsplichtige werken wenst uit te voeren aan een eigendom vraagt de gemeente je om een financiële waarborg te betalen voor het openbaar domein (zoals bijv. voetpad, fietspad, parkeerstroken of beplantingen) dat zich ter hoogte van het eigendom bevindt, dit ter verzekering van eventuele beschadigingen aan het openbaar domein.

Vóór de aanvang van de werken dien je een plaatsbeschrijving met foto’s op te maken van het openbaar domein ter hoogte van je perceel en deze door te sturen naar de gemeente.

Na afloop van de werken krijg je de volledige waarborg terug als na het plaatsbezoek door de gemeente blijkt dat je het openbaar domein niet hebt beschadigd of het hersteld hebt volgens de richtlijnen van de gemeente.

Voor wie?

De waarborg is verschuldigd voor elke bouwheer die vergunnings- of meldingsplichtige werken aanvraagt, waar er zich ter hoogte van het eigendom waarvoor de aanvraag wordt ingediend een openbaar domein (zoals bijv. voetpad, fietspad, parkeerstroken of beplantingen) bevindt.

De waarborg is niet verschuldigd voor volgende werken:

 • het plaatsen van afsluitingen;
 • het kappen van bomen of het kappen van een bos met een maximale oppervlakte van 500m²;
 • bestemmingswijzigingen zonder verbouwingen;
 • regularisatieaanvragen zonder bouwwerken.

Hoe aanvragen?

De vraag tot het betalen van de financiële waarborg wordt onmiddellijk na het afleveren van de omgevingsvergunning of ontvangst van de melding bezorgd door de financiële dienst aan de bouwheer.

Kostprijs

 • Voor het bouwen, verbouwen, uitbreiden of slopen van één- of tweegezinswoning met inbegrip van woningbijgebouwen (wonen is de hoofdfunctie): 500 euro;
 • Voor het bouwen, verbouwen, uitbreiden of slopen van woongebouwen met meer dan twee woongelegenheden met inbegrip van woningbijgebouwen (wonen is de hoofdfunctie): 15 euro per m². Het bedrag van deze waarborg wordt vastgesteld op basis van de breedte en diepte van het openbaar domein te meten uit het midden van de wegas voor het betrokken bouwterrein, waarbij voor vaststelling van de oppervlakte de breedte van de toegangsweg van het betrokken bouwterrein in aanmerking wordt genomen, met een minimum van 1.250 euro en een maximum van 3.750 euro;
 • Voor het bouwen, verbouwen, uitbreiden of slopen van gebouwen waarbij wonen geen hoofdfunctie is met inbegrip van bijgebouwen: 15 euro per m². Het bedrag van deze waarborg wordt vastgesteld op basis van de breedte en diepte van het openbaar domein te meten uit het midden van de wegas voor het betrokken bouwterrein, waarbij voor vaststelling van de oppervlakte de breedte van de toegangsweg van het betrokken bouwterrein in aanmerking wordt genomen, met een minimum van 1.250 euro en een maximum van 3.750 euro;
 • Voor technische of terreinaanlegwerken, met uitzondering van het plaatsen van afsluitingen en het kappen van bomen of kappen van een bos zoals gedefinieerd door het Agentschap Natuur en Bos in toepassing van het bosdecreet met een maximale oppervlakte van 500m²: 500 euro.

Afhandeling

 • onmiddellijk na het afleveren van de stedenbouwkundige vergunning/omgevingsvergunning of ontvangst van de melding bezorgt de financiële dienst je een betalingsverzoek. Slechts na betaling van de waarborgsom kunnen de werken starten;
 • Je dient als bouwheer zelf een plaatsbeschrijving op te maken van de toestand van het openbaar domein ter hoogte van het perceel (= minstens het openbaar domein grenzend aan de bouwkavel tot aan de overzijde van de straat) aan de hand van een korte beschrijving en kleurenfoto’s met traceerbare datum. Deze plaatsbeschrijving moet minstens 30 dagen voor de start van de werken bezorgd worden aan de afdeling grondgebiedzaken van de gemeente;
 • De afdeling grondgebiedzaken controleert de plaatsbeschrijving. Ontvang je binnen de 30 dagen na verzending geen aangetekend schrijven van de gemeente, dan werd de plaatsbeschrijving goedgekeurd;
 • Na beëindiging van de werken en opruiming van alle afval en/of materialen afkomstig van de werken dien je de afdeling grondgebiedzaken van de gemeente te verwittigen, waarna zij ter plaatse de toestand van het openbaar domein zal controleren.
 • De waarborg zal volledig worden vrijgegeven door een beslissing van het college van burgemeester en schepenen als blijkt dat je geen beschadigingen heb aangericht aan het openbaar domein of het openbaar domein volgens de richtlijnen van de afdeling grondgebiedzaken hebt hersteld;
 • De waarborg zal niet of slechts voor een gedeelte worden vrijgegeven indien uit het plaatsbezoek blijkt dat er beschadigingen zijn aangericht aan het openbaar domein of het openbaar domein niet hersteld werd volgens de richtlijnen van de afdeling grondgebiedzaken. In dit geval wordt tijdens het plaatsbezoek een plaatsbeschrijving opgemaakt. Je bent dan als bouwheer verplicht het openbaar domein te herstellen binnen een periode van 30 dagen na verzoek tot herstel door het college van burgemeester en schepenen. Er zal dan opnieuw een controle plaatsvinden van de toestand ter plaatse. Indien de herstellingen volgens de richtlijnen van de afdeling grondgebiedzaken werden hersteld, wordt de waarborg alsnog volledig vrijgegeven. Indien de herstellingen niet of niet behoorlijk werden uitgevoerd, zal de gemeente deze op zich nemen en je een bestek van de herstellingskosten bezorgen. Deze herstellingskosten worden afgehouden van de waarborg. Is de borg toereikend, dan zal het saldo worden teruggestort. Is de borg ontoereikend, dan zal het saldo worden aangerekend.

Meer info

Meer informatie kan je terugvinden in het reglement houdende de financiële waarborg naar aanleiding van vergunnings- of meldingsplichtige werken.