Vergunning voor het uitbaten van een taxidienst

Voor het uitbaten van een taxidienst hebt u een vergunning nodig van de stad of de gemeente waar u deze dienst wilt uitbaten. Een bestaande vergunning voor het exploiteren van een taxidienst kan ook gewijzigd worden of de tarieven van een taxidienst kunnen gewijzigd worden. De vergunning is in principe voor 5 jaar geldig.

Een taxidienst is het bezoldigd vervoer van personen in een voertuig met bestuurder. Het is niet hetzelfde als geregeld vervoer. Bij een taxidienst bepalen de klanten de bestemming. Er is ook geen vast traject en er zijn geen vaste haltes zoals bij geregeld vervoer.

Het voertuig wordt ter beschikking gesteld van het publiek, waarbij de volgende categorieën van terbeschikkingstelling worden onderscheiden: straattaxi, standplaatstaxi, ceremonieel vervoer, OV-taxi.

Voorwaarden

Een taxidienst moet aan een aantal voorwaarden voldoen alvorens het een vergunning kan verkrijgen:

 • het voertuig is qua constructie en uitrusting geschikt voor het vervoer van maximaal 9 personen, de bestuurder inbegrepen
 • het voertuig wordt beschikbaar gesteld op een bepaalde standplaats op de openbare weg of op een plek waarover de exploitant beschikt
 • het voertuig wordt in zijn geheel ingezet als taxi
 • als het voertuig wordt ingezet als collectieve taxi, is dat per zitplaats
 • de klant bepaalt de bestemming.

Ook aan de persoon waaraan de vergunning verleend wordt, zijn een aantal eisen verbonden:

 • de vergunning wordt slechts afgegeven aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon die eigenaar is van de voertuigen, er beschikking over heeft door een contract van aankoop op afbetaling of beschikking heeft door een leasingovereenkomst
 • voor zelfstandige chauffeurs of chauffeurs in loondienst zijn er specifieke voorwaarden
 • de vergunning is in principe persoonlijk en onoverdraagbaar
 • per exploitant wordt in principe maar 1 vergunning afgeleverd, met vermelding van het aantal voertuigen

De gemeenteraad stelt verder de toepasselijke tarieven vast.

Hoe aanvragen?

 • Exploitanten en kandidaat-exploitanten moeten hun vergunning of wijzigingen via de gemeente aanvragen. Het aanvraagformulier voor een vergunning is te verkrijgen bij de gemeente (dienst Interne zaken op de tweede verdieping) of je kan het downloaden onderaan deze pagina.
 • Het College van Burgemeester en Schepenen controleert de zedelijke waarborgen, beroepsbekwaamheid en de solvabiliteit van de aanvrager.
 • De vergunning wordt binnen een termijn van drie maanden afgeleverd, weigeringsbeslissingen moeten gemotiveerd worden.

De vergunning wordt verleend voor een periode van 5 jaar, maar is hernieuwbaar.

Kostprijs

Het afleveren van de vergunning geeft aanleiding tot het betalen van een retributie van 350 EUR per jaar en per in de akte van de vergunning vermeld voertuig. Voor de voertuigen die voldoen aan de bepalingen vermeld in artikel 6, 2de lid, 1° en 2° van het besluit bedraagt de retributie slechts 250 EUR.

Opgelet!

Vanaf 1 juli 2020 dienen taxibestuurders verplicht een bestuurderspas op zak te hebben. Het aanvraagformulier voor een bestuurderspas is te verkrijgen bij de gemeente (dienst Interne zaken op de tweede verdieping) of je kan het downloaden onderaan deze pagina. Nadat de aanvraag volledig wordt verklaard, duurt het maximaal 20 dagen voor de uitreiking tegen de kostprijs van 20 EUR.

Reglement

 • Decreet van 29 maart 2019 betreffende het individueel bezoldigd personenvervoer (B.S. 14 mei 2019)
 • Besluit van 18 november 2019 van de Vlaamse Regering betreffende de exploitatievoorwaarden voor het individueel bezoldigd personenvervoer (B.S. 26 november 2019)