Adoptie

Door adoptie wordt een afstammingsband gecreëerd tussen de adoptant en de geadopteerde. Hiervoor dient men zich te wenden tot de vrederechter of een notaris. De dienst Burgerlijke Stand schrijft het vonnis van de Procureur des Konings over.

In Vlaanderen is Kind en Gezin, Vlaamse centrale autoriteit voor adoptie (VCA) belast met het toezicht op adoptie. Op de website www.kindengezin.be kan men informatie vinden over de procedures en voorwaarden van zowel binnenlandse als buitenlandse adopties.