Huiswerkbegeleiding

Sommige ouders zijn niet in de mogelijkheid of hebben het moeilijker om hun kinderen bij te staan bij hun huiswerk. Er zijn vrijwilligers die deze kinderen in het 1ste leerjaar helpen gedurende één uur per week. Je kan leerlingen die hulp nodig hebben, aanmelden via het CLB voor oktober.

In het eerste leerjaar gaan de kinderen volop aan de slag met lezen, schrijven en rekenen. De leerkracht helpt hen hierbij op allerlei manieren. Ook thuis ondersteunen ouders hun kind door het te begeleiden bij het huiswerk. Dit is belangrijk om een goede start te kunnen maken.

Maar soms loopt het thuis niet zo vlot. Om uiteenlopende redenen kan het voor de ouders moeilijk zijn om na de schooluren hun kind deze hulp te geven. In heel wat gezinnen is de sociale of financiële situatie, de materiële zorgen of een tekort aan vaardigheden van de ouders een serieuze hinderpaal om de kinderen in hun leerontwikkeling te steunen.

Om deze kinderen toch alle kansen te geven, organiseert Rotary Mol in samenwerking met Vrij CLB, CLB GO en de OCMW's van Balen, Dessel, Mol, Retie en Meerhout een project huiswerkbegeleiding aan huis.

Het project is bedoeld voor de volgende doelgroep:

  • bij voorkeur leerlingen uit het eerste leerjaar
  • die eerder uit kansarme gezinnen komen,
  • waarbij de leerling wel mogelijkheden heeft maar waarbij de ouders ondersteuning kunnen gebruiken bij de huiswerkbegeleiding omdat zij zelf niet over de nodige capaciteiten/vaardigheden beschikken of andere belemmerende factoren.

We hebben het dus niet over kinderen die omwille van hun beperkte leermogelijkheden zullen toegeleid worden naar het Buitengewoon Onderwijs. We hebben het ook niet over kinderen waarvan ouders wel de capaciteiten hebben om hun kind te begeleiden, maar omwille van tijdsgebrek er moeilijk toe komen.

Voor de begeleiding doen we beroep op stagiairs, studenten in opleiding (onderwijs, maatschappelijk werk,...) en vrijwilligers die een uurtje per week in de gezinnen samen met de kinderen oefeningen maken, lezen, de lessen overlopen. Maar ook hun agenda, brieven van school en rapport bekijken en opvolgen.

Het is zinvol dat minstens één van de ouders effectief aanwezig is en mee volgt, in de hoop dat zij leren hoe je kinderen kan begeleiden in hun schoolwerk. (structuur bieden, motiveren,...)

De opdracht beperkt zich tot het begeleiden van de huistaken, lessen overlopen, extra lees- en rekenoefeningen maken en schooldocumenten opvolgen. Een educatief spelletje kan uiteraard ook als motivatie.

Het begeleiden van een moeilijke gezinssituatie is niet de taak van de vrijwilliger al moet daar zeker aandacht voor zijn.

We slagen er zo in om deze kinderen een duwtje in de rug te kunnen geven en ook de ouders te laten inzien dat het belangrijk is dat hun kind ook thuis voldoende ruimte en aandacht krijgt om de leerstof te verwerken.

Hoe leerlingen aanmelden:

  • Iedere school kan 2 tot meer leerlingen aanmelden.We proberen voor 2 kinderen begeleiders te vinden. Indien we over voldoende begeleiders beschikken, kunnen bijkomende kinderen opgestart worden. We vragen aan de scholen om een selectie te maken.
  • Vooraleer een kind wordt aangemeld, zal eerst aan de ouder(s) een principieel akkoord worden gevraagd. De aanmelding gebeurt elk schooljaar voor oktober aan het CLB.
  • Er wordt nagegaan of het OCMW het aangemelde gezin al opvolgt. Deze gezinnen/kinderen krijgen voorrang in het project.
  • De school en de ouders worden op de hoogte gebracht indien een kind kan starten in het project.
  • De opstart van de begeleiding is normaal voorzien vlak na de herfstvakantie. De vrijwilligers zullen vooraf samen met een contactpersoon van het project, het gezin bezoeken voor een kennismaking en om afspraken te maken.
  • Vrijwilligers zullen ook contact opnemen met de leerkracht van het kind, i.v.m. specifieke aandachtspunten bij het begeleiden van het huiswerk.