Gemeentelijke administratieve sancties (GAS)

Gemeentelijke Administratieve Sancties (GAS-boetes) zijn in het leven geroepen om 'openbare overlast' (o.a. sluikstorten, -stoken, nachtlawaai, dronkenschap, hondenpoep, loslopende dieren, graffiti, beschadiging van graven, valse oproepen aan hulpdiensten) aan te pakken. Voorheen werden dergelijke feiten door het gerecht vaak geseponeerd omdat ze 'niet ernstig genoeg' zijn. Daardoor bleven de daders ongestraft en moest de belastingbetaler vaak opdraaien voor de kosten.

Alle overtredingen die in aanmerking komen voor een gemeentelijke administratieve sanctie staan opgesomd in het GAS-reglement (Hieronder bij 'downloads' kan u het volledige reglement downloaden.)

Door een nauwe samenwerking tussen de veertien gemeenten uit de vier Kempense politiezones Zuiderkempen, Neteland, Geel-Laakdal-Meerhout en Balen-Dessel-Mol, gelden in bijna heel de Kempen dezelfde regels, procedures en straffen om overlast tegen te gaan.

Samen met de andere gemeenten hebben wij één sanctionerend ambtenaar aangesteld. Deze beslist onafhankelijk over het opleggen van geldboetes voor overtredingen in alle 14 gemeenten. 

GAS-procedure
 • De politie stelt de overtreding vast en maakt een proces-verbaal op.
 • Het proces-verbaal wordt doorgestuurd naar de sanctionerend ambtenaar. Die start de procedure door een aangetekende brief te versturen naar de overtreder, samen met een kopie van het proces-verbaal.
 • De overtreder heeft altijd de mogelijkheid om zich schriftelijk of mondeling te verweren. Een overtreder kan zich daarvoor laten bijstaan door een raadsman. Voor minderjarigen vanaf 16 jaar bestaat er ook een bemiddelingsprocedure. Die is gericht op het herstel van de aangerichte schade.
 • De sanctionerend ambtenaar oordeelt of er een geldboete opgelegd wordt en bepaalt de hoogte van de geldboete.
Bemiddeling

De sanctionerende ambtenaar kan ook tot bemiddeling overgaan. Het dossier wordt dan doorverwezen naar de bemiddelingsambtenaar. Die bemiddeling is gericht op herstel en vergoeding van schade. Ook kan voor jongeren en mensen die het financieel moeilijk hebben, gezocht worden naar een alternatief voor de boete. Bij burenruzies kan men afspraken maken om de leefbaarheid in de buurt te bevorderen. Bij minderjarigen wordt de bemiddeling verplicht aangeboden.

De bemiddeling zorgt ervoor dat de overtreders zich meer bewust zijn van de overtreding en de gevolgen ervan en heeft zo ook een preventieve werking.

Het Bemiddelingsreglement vind je in bijlage.

Sancties

 Volgende administratieve sancties kunnen worden opgelegd:

 • Een geldboete met een maximum van 350 euro, voor minderjarigen tot 175 euro. Er kan in plaats van een boete ook een gemeenschapsdienst opgelegd worden.
 • De schorsing van een door de gemeente afgeleverde toelating of vergunning
 • De intrekking van een door de gemeente afgeleverde toelating of vergunning
 • De tijdelijke of definitieve sluiting van een instelling

De overtreder kan in beroep gaan bij de politierechtbank of bij de jeugdrechtbank bij een administratieve geldboete en bij de Raad van State bij een intrekking, schorsing of sluiting.

Sanctie-procedure bij minderjarigen (16 en 17 jaar)

Voor minderjarige personen geldt volgende bijzondere procedure:

 • Stap 1: ouderlijke betrokkenheid
  Bij een overtreding door een minderjarige stuurt de sanctionerende ambtenaar eerst een aangetekende brief naar de ouders. De ouders krijgen de kans om mondeling of schriftelijk hun oordeel over de overtreding te geven, aangevuld met eventuele educatieve maatregelen die ze zelf gaan nemen. Op basis daarvan beslist de sanctionerend ambtenaar om de zaak af te sluiten of de procedure verder te zetten.
 • Stap 2: opstart procedure
  Als de sanctionerend ambtenaar kiest om de procedure op te starten, stuurt hij/zij een aangetekende brief naar de minderjarige en de ouders om hen in kennis te stellen van hun rechten. De minderjarige krijgt een pro-deo advocaat om zijn belangen te behartigen.
 • Stap 3: bemiddeling
  Bij het verder zetten van de procedure krijgt de minderjarige altijd een bemiddelingsaanbod. Die bemiddeling kan verschillende vormen aannemen, bijvoorbeeld excuses bij de slachtoffers, een paper schrijven, een dienstverlening in overeenstemming met de soort overtreding. In elk geval krijgt de minderjarige een advocaat toegewezen die hem of haar bijstaat tijdens de volledige procedure.
 • Stap 4: gemeenschapsdienst of geldboete
  Als een minderjarige de bemiddeling weigert of de bemiddeling faalt, dan kan de sanctionerend ambtenaar een geldboete tot 175 euro of een gemeenschapsdienst van maximum 15 uur opleggen. Het aantal uren en de uit te voeren taken staan in verhouding tot de leeftijd en de capaciteiten van de minderjarigen. De geldboete wordt opgelegd aan de ouders. De minderjarige of de ouders kunnen tegen deze beslissing zonder kosten in beroep bij de jeugdrechtbank. De jeugdrechter kan de boete nog vervangen door een maatregel van behoeding, bewaring of opvoeding.

Uit de praktijk blijkt dat slechts 2 à 3 procent van de processen-verbaal tegen minderjarigen zijn. De minderjarigen stappen meestal in de bemiddelingsprocedure zodat ook zeer zelden een geldboete opgelegd wordt.

Protocol met het parket

Voor de zogenaamde gemengde inbreuken, dit zijn strafrechtelijke inbreuken waarvoor een administratieve sanctie kan worden opgelegd ( oa beschadigingen andermans roerende of onroerende goederen, vernieling voertuig, nachtlawaai,…) is een protocol afgesloten met het Parket (zie bijlage).

Meer info

Bureau Gemeentelijke Administratieve Sancties
Stelenseweg 92 (Veiligheidscentrum)
2440 Geel
tel. 014/56 60 86
e-mail gas@geel.be