Huur van een sociale woning bij een sociaal verhuurkantoor

Kandidaatstelling voor een sociale huurwoning van SVK Zuiderkempen

Voorwaarden

Personen die voldoen aan de inschrijvingsvoorwaarden:

 • Meerderjarig zijn (Ook minderjarige ontvoogde personen of een minderjarige persoon die zelfstandig woont of gaat wonen met begeleiding door een erkende dienst komen in aanmerking);
 • Voldoen aan de inkomensvoorwaarden;
 • Voldoen aan de eigendomsvoorwaarden;
 • Voldoen aan de taal- of inburgeringsbereidheid;
 • Ingeschreven zijn in het bevolkings- of vreemdelingenregister in België.

Hoe aanvragen?

Inschrijving via SVK Zuiderkempen

Na volledigheid dossier en het indienen ervan, voldoe je aan de inschrijvingsvoorwaarden. Je krijgt een ontvangstbewijs met inschrijvingsnummer.

 

Wat meebrengen?

 • Identiteitskaart van alle meerderjarige inwoners
 • Uw belastingsbrief aanslagjaar 2011 (inkomsten 2010)
 • Bewijs van huidig inkomen (laatste 6 maanden)
 • Als Nederlands niet de moedertaal is: voor alle meerderjarige personen een bewijs van kennis Nederlands of bewijs inschrijving Nederlandse les/ evt.
 • Samenstelling gezin + historiek adressen
 • Bewijs van woonnood (bv. huurcontract met inkomstenfiche; opzegbrief; attest gevangenschap…)
 • Verplichte inburgeraars bezorgen een attest dat er voldaan is aan de inburgeringsvoorwaarden

Indien van toepassing:

 • Opstart echtscheiding
 • Vonnis co-ouderschap of bezoekrecht

Meer info

SVK Zuiderkempen
tel. 014 56 27 00
E-mail: svkzuiderkempen@iok.be
Website: http://www.welzijnszorgkempen.be/sociaal-verhuurkantoor-svk