Bijzondere plannen van aanleg

Een bijzonder plan van aanleg of BPA is een bestemmings- en inrichtingsplan voor een gedeelte van het grondgebied van een gemeente, bijvoorbeeld voor een wijk, een huizenblok, … Het B.P.A. legt op gedetailleerde wijze de bestemming van een gebied vast, het tracé van alle te wijzigen verkeerswegen en doet ook uitspraken over de plaatsing, grootte en welstand van gebouwen, afsluitingen, tuinen, … . Het detailleert het gewestplan verder waarvan het desnoods kan afwijken.

Voor de gemeente Dessel zijn onderstaande BPA’s van toepassing:

BPA Stenehei

BPA Toeristentoren

BPA Zonevreemde bedrijven

BPA Schans