Stedenbouwkundige verordeningen

Zowel het Vlaams Gewest, als de provincie, als de gemeente kunnen stedenbouwkundige verordeningen vaststellen voor een deel van of voor het geheel van hun grondgebied. Stedenbouwkundige verordeningen regelen een bepaalde thematiek, zoals bijvoorbeeld parkeren, regenwater, bouwhoogte, door middel van stedenbouwkundige voorschriften. De voorschriften van een verordening vormen, net zoals de voorschriften van een verkaveling of van een ruimtelijk uitvoeringsplan, een toetsingskader bij de besluitvorming van een aanvraag.

Voor het grondgebied van Dessel zijn voldoende stedenbouwkundige verordeningen van toepassing:

  • Verordening wegen voor voetgangersverkeer: het besluit van de Vlaamse regering van 29 april 1997 houdende vaststelling van een algemene bouwverordening inzake wegen voor voetgangersverkeer (www.ruimtelijkeordening.be).
  • Verordening hemelwaterputten: het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juli 2013 houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater¬†(www.ruimtelijkeordening.be)
  • Verordening weekendverblijven: het besluit van de Vlaamse Regering van 8 juli 2005 houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake openluchtrecreatieve verblijven en de inrichting van gebieden voor dergelijke verblijven (www.ruimtelijkeordening.be).
  • Verordening toegankelijkheid: het besluit van de Vlaamse Regering van 4 juni 2009 tot vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake toegankelijkheid (treedt in werking op 1/3/2010) (www.ruimtelijkeordening.be).