Gewestplan

Het gewestplan is een ruimtelijk plan van de Vlaamse overheid waarbij voor elk stuk grond een bestemming is vastgelegd: woongebied, agrarisch gebied, bosgebied, industriegebied, natuurgebied,… De bestemming bepaalt wat op een bepaald perceel al dan niet vergund mag worden. In de gewestplannen kunnen aanvullende stedenbouwkundige voorschriften opgenomen zijn.

De gewestplannen blijven gebruikt worden in gebieden waar nog geen BPA of RUP beschikbaar is.

Iedereen kan het gewestplan komen inkijken op de bouwdienst. Via Geopunt Vlaanderen is het gewestplan ook te raadplegen.