Premie aanleg kleine landschapselementen

Deze toelage kan worden bekomen voor het aanplanten van hagen, taluds, graften, haagkanten, houtwallen en bomenrijen op een perceel gelegen in de gemeente Dessel, in een volgens het gewestplan Herentals-Mol agrarisch-, natuur- of bosgebied, met een plantensoort voorkomende op de lijst van streekeigen planten.

De subsidie bedraagt bij het aanplanten van inheemse planten 0,25 euro/stuk voor bosplantsoen en heesters en 5,00 euro/stuk voor hoogstammige bomen en bij het aanplanten van autochtone planten 0,30 euro/stuk voor bosplantsoen en heesters en 6,00 euro/stuk voor hoogstammige bomen met een maximum van 150 euro per aanvrager en per dienstjaar.

Voorwaarden

De aanplanting moet uitgevoerd worden conform alle bestaande wetten, reglementeringen en gebruiken op dergelijke aanplantingen.

Heggen, taluds, graften, hagkanten, houtwallen dienen een minimum lengte van 20 m te hebben.
Bomenrijen moeten een minimum lengte van 50 m hebben en de bomen moeten voorzien worden van een steunpaal en boomband.

Afstand tussen het plantsoen:

  • Hagen enkel bestaande uit sleedoorn: maximaal 4 planten per meter.
  • Hagen of haagkanten bestaande uit andere soorten of een mengeling van soorten: 3/m. 
  • Taluds, graften, houtkanten en houtwallen: 1,5 m te planten in driehoeksverband.
  • Bomenrij: minimum aantal bomen: 5, plantafstand: tussen 10 en 15 m.

Het plantsoen moet een minimale hoogte van 60-80 cm hebben voor bosplantsoen en heesters, en 8-10 cm stamomtrek bij hoogstammige bomen.

Beplantingen opglegd in bouw- en/of exploitatievergunningen vallen niet onder het reglement.

Hoe aanvragen?

De aanvraag kan ingediend worden door middel van onderstaand formulier en dient aangevraagd te worden bij het college van burgemeester en schepenen, Hannekestraat 1, 2480 Dessel.