Aanleggen van een oprit op openbaar domein

Voor elke verharding van het openbaar domein is de toestemming nodig van de wegbeheerder, dit is het lokaal bestuur of het Vlaams Gewest (Agentschap Wegen en Verkeer). De verharding op openbaar domein wordt uitsluitend aangelegd door de gemeentelijke technische dienst of een door het lokaal bestuur aangestelde derde.

Standaard oprit

Er is één oprit mogelijk per kadastraal perceel. Als verschillende kadastrale percelen door gebruik één geheel vormen, wordt er eveneens één oprit voor het geheel van die percelen aangelegd.

1. Oprit naar private woningen en gebouwen met beperkte verkeer genererende activiteiten

Dit is van toepassing bij onder andere private woningen, kleinschalige detailhandel, kantoorfunctie aan huis, thuispraktijken of dienstverleningsactiviteiten.
Er wordt één oprit met een maximale breedte van 4 meter toegestaan. Deze oprit wordt gecentreerd aangelegd voor de oprit op privaat domein.

Voorbeeld gecentreerde oprit: zie bijgevoegde afbeelding

2. Oprit naar bedrijven en gebouwen met sterke verkeer genererende activiteiten

Dit is onder andere van toepassing bij warenhuizen of activiteiten waarmee levering door vrachtwagens of grote bestelwagens gepaard gaan. Er wordt één oprit met een maximale breedte van 7 meter toegestaan. Deze houdt rekening met de draaibewegingen van vrachtwagens.

3. Oprit naar landbouwgronden

Er wordt één oprit met een maximale breedte van 5 meter toegestaan (t.b.v. tractoren met oplegger, maaidorsers, …).

Is het nodig om een (baan)gracht te overwelven om toegang te verkrijgen tot een landbouwperceel, neem dan contact op met de afdeling Grondgebiedzaken.

4. Verplaatsen van een oprit in het kader van een verkaveling, splitsing- of delingsakte

In het kader van een niet-vervallen omgevingsvergunning voor het verkavelen van percelen en een notariële splitsings- of een delingsakte kan een bestaande oprit verplaatst worden. Deze oprit zal verplaatst worden conform de voorwaarden van het reglement voor het aanleggen van opritten op openbaar domein.

Afwijkingen

Het college van burgemeester en schepenen kan, in afwijking van de standaard oprit, een verbreding, een verplaatsing of een tweede oprit toestaan omwille van volgende redenen:

 • Als het in- en uitrijden van het perceel bemoeilijkt wordt door de oriëntatie van het perceel ten opzichte van de openbare weg.
 • Naar aanleiding van of overeenkomstig met een niet-vervallen omgevingsvergunning.
 • De verplaatsing volgt uit redenen van een goede ruimtelijke ordening, meer specifiek vanuit een betere integratie in de omgeving, een betere terreinbezetting of een kwalitatief concept.

De aanvrager motiveert grondig de noodzaak om af te wijken van de standaard oprit.

Verplaatsen of verwijderen

Wanneer er in de zone van de geplande oprit constructies (straatverlichting, distributiekastje, …) gelegen zijn, zullen deze na goedkeuring van de beheerder op kosten van de aanvrager door de nutsmaatschappij verwijderd of verplaatst worden.

Hoe aanvragen?

Verhardingswerken op openbaar domein worden aangevraagd via het e-formulier.

De aanvraag moet minstens volgende zaken bevatten:

 • plan bestaande toestand
  • recent plan opgemaakt door landmeter of architect
   of
  • zelf getekend plan (conform onderstaande richtlijnen)
 • plan gewenste toestand (conform onderstaande richtlijnen)
 • minstens drie verschillende en recente foto’s die alle bebouwing en verharding op het perceel en op openbaar domein weergeven. Deze foto’s moeten genummerd zijn

Richtlijnen opmaak plan

Je tekent op schaal (bv. 1 cm = 100 cm) een plan van het volledige perceel met aanduiding van de verharding en de bebouwing, dit voor zowel de bestaande als de gewenste toestand.

Hierop staan alle afmetingen van verhardingen en gebouwen, de afmetingen van deze ten opzichte van de perceelsgrenzen, de erfscheidingen/afsluitingen en de kijkrichting van de foto's met nummering. Zie bijlage voor voorbeelden.

Administratieve procedure

Behandeling standaard oprit

Een aanvraag voor de aanleg van een standaard oprit op openbaar domein wordt doorgegeven aan de gemeentelijke technische buitendienst en binnen afzienbare tijd ingepland voor uitvoering.

De gemeentelijke technische buitendienst neemt 1 werkdag voor aanvang van de werken contact op met de aanvrager.

Behandeling afwijking

Een aanvraag voor de aanleg van een oprit op openbaar domein volgens de afwijkingsmogelijkheden wordt geagendeerd op de agenda van het college van burgemeester en schepenen. Zij beslist of de aanvraag wordt goedgekeurd of geweigerd. Na goedkeuring voor het aanleggen van een oprit op het openbaar domein stelt de gemeentelijke technische buitendienst een offerte op.

De aanvrager ondertekent de offerte ter goedkeuring en bezorgt deze terug aan de gemeentelijke technische buitendienst. Hierna wordt de aanleg mee opgenomen in de werkplanning.

De gemeentelijke technische buitendienst neemt 1 werkdag voor aanvang van de werken contact op met de aanvrager.