Verwarmingstoelage

De verwarmingstoelage is de jaarlijkse tussenkomst die het sociaal verwarmingsfonds voorziet voor de aanschaf van bepaalde brandstoffen voor uw verwarming. Wanneer u in aanmerking komt, wil dit zeggen dat je na aankoop van de brandstof je factuur kan binnenleveren voor een gedeeltelijke terugbetaling.

A. Hoeveel bedraagt de toelage?

De toelage schommelt tussen 14 en 20 cent per liter afhankelijk van de prijs van de brandstof: hoe hoger de prijs, hoe groter de tussenkomst. Er wordt tussengekomen voor maximum 1500 liter en voor een totaalbedrag van maximum 300 euro per jaar per gezin. Voor personen die zich verwarmen met stookolie of verwarmingspetroleum (ook lamppetroleum genoemd) die gekocht werden aan de pomp, is een vooraf bepaald bedrag voorzien van maximum 210 euro.

B. Over welke brandstof gaat het?

  • huisbrandolie (of mazout) aan de pomp en in bulk (voor het vullen van een brandstoftank aan huis);
  • verwarmingspetroleum aan de pomp en in bulk;
  • bulkpropaangas aan huis geleverd in grote hoeveelheid (in een propaangastank, niet in flessen).

De brandstoffen mogen gedurende het ganse jaar geleverd worden.

C. Wie kan een beroep doen op deze financiële tussenkomst?

Hieronder staat een kort overzicht van wie in aanmerking komt. Twijfel je of je in aanmerking komt, neem dan gerust contact op met het OCMW.

  • personen met recht op een verhoogde verzekeringstegemoetkoming van de ziekte- en invaliditeitsverzekering, dit zijn o.a. WIGW's, leefloongerechtigden, langdurig werklozen ouder dan 50,...
  • personen met een laag inkomen: het jaarlijks bruto belastbaar gezinsinkomen is lager of gelijk aan 20.763,88 euro, verhoogd met 3.843,96 euro per persoon ten laste;
  • personen met schuldoverlast die in schuldbemiddeling zijn en die niet in staat zijn hun verwarmingsfactuur te betalen.

E. Hoe vraagt u de toelage aan?

Indien u denkt in aanmerking te komen, contacteer dan binnen de 60 dagen na levering het OCMW. Dan wordt er gekeken of er een terugbetaling mogelijk is.

F. Welke documenten breng je mee indien je een aanvraag wil doen?

  • factuur;
  • identiteitskaart;
  • rekeningnummer.