Aanvraag leefloon

Het leefloon is een onderdeel van het recht op maatschappelijke integratie. Heeft u geen inkomen of is dit lager dan bepaalde grensbedragen, dan ontvangt u onder bepaalde voorwaarden van het OCMW een leefloon.

Voor wie?

Iedereen

Voorwaarden

Nationaliteit:

U bent:

 • een Belg;
 • een staatloze;
 • een erkende vluchteling;
 • een onderdaan van een andere lidstaat van de Europese Unie (voor zover u onder de toepassing valt van het vrij verkeer van werknemers);
 • een vreemdeling ingeschreven in het bevolkingsregister.

Leeftijd:

U bent minstens 18 jaar oud;

U bent jonger dan 18 jaar en:

 • u bent ontvoogd door huwelijk;
 • u bent zwanger;
 • u hebt kinderen ten laste.

Verblijfplaats:

U verblijft gewoonlijk en permanent in België.

Inkomsten:

 • u hebt onvoldoende inkomsten en u bent niet in staat er zelf te verwerven;
 • indien uw inkomsten lager zijn dan het bedrag van het leefloon, keert het OCMW slechts het verschil uit.

Werkbereidheid:

U bent bereid te werken, tenzij dit om gezondheids- of billijkheidsredenen niet mogelijk is.

Andere uitkeringen:

U bent bereid uw rechten op andere sociale uitkeringen te laten gelden indien het mogelijk is (bijvoorbeeld werkloosheidsuitkering, pensioen,...).

Het OCMW kan ook eisen dat u uw rechten op onderhoudsgeld laat gelden bij uw ouders, uw kinderen, uw echtgenoot, uw ex-echtgenoot, de adoptant of geadopteerde.

Hoe aanvragen?

Persoonlijk op de sociale dienst van het OCMW.

Wat meebrengen?

 • inschrijvingsbewijs VDAB;
 • bij eigendom: formulier kadastraal inkomen;
 • attest 'geen rechten op uitkering';
 • identiteitskaart;
 • bewijzen van uw inkomsten, onder meer: het laatste aanslagbiljet van de belastingen;
 • bewijzen van actuele inkomsten;
 • overzicht van de spaargelden van de aanvrager en de personen waarmee men samenwoont.

Downloads