Openbaarheid van bestuur, aanvraag

Elke overheid in Vlaanderen, dus ook de gemeente Dessel, is verplicht haar burger zelf zo goed mogelijk te informeren. Dit noemt men actieve openbaarheid en gebeurt via de pers, de website, de Desselaar, brochures, enz…

Echter mag het initiatief ook van de burger komen. Iedereen kan aan het gemeentebestuur vragen om bepaalde bestuursdocumenten in te kijken, er uitleg over te vragen of er een kopie van te krijgen. Dit noemt men actieve openbaarheid. U hoeft geen inwoner te zijn van de gemeente en u hoeft geen reden op te geven waarom u het document wilt raadplegen.

Hoe aanvragen?

Wie toegang wil tot een bepaald bestuursdocument kan daarvoor een aanvraag indienen via het e-loket. U kan ook een brief, e-mail of fax sturen t.a.v. de algemeen directeur (ovb@dessel.be).

Uw aanvraag wordt geregistreerd in het register openbaarheid van bestuur. De beslissing tot inwilliging wordt zo spoedig mogelijk, en uiterlijk binnen dertig kalenderdagen, uitgevoerd. Eventueel kan die termijn uiterlijk vijfenveertig kalenderdagen bedragen.

Indien u niet akkoord gaat met de genomen beslissing, kan u een beroep instellen bij de Beroepsinstantie openbaarheid van bestuur. U vermeldt dan duidelijk waartegen u beroep instelt en voegt bij uw beroepsschrift een kopij van uw oorspronkelijke aanvraag en de beslissing.

De beroepsinstantie kan u bereiken op:
Beroepsinstantie inzake openbaarheid van bestuur en hergebruik van overheidsinformatie
Afdeling openbaarheid van bestuur
Departement Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid
Boudewijnlaan 30, bus 20, 1000 Brussel
openbaarheid@vlaanderen.be

Meer info

Onder de noemer ‘bestuursdocument’ verstaan we alle informatie, in welke vorm ook, waarover de gemeente beschikt of die in een archief zijn neergelegd vb. teksten, films, foto's, videobanden, geluidsopnamen, meetresultaten, plannen,...
In principe is alles openbaar, maar er zijn uiteraard een aantal uitzonderingen. Een volledig overzicht van deze uitzonderingsgronden vindt u terug in het Decreet op de openbaarheid.vlaanderen.be

Enkele voorbeelden van uitzonderingen:

  • informatie waarvan openbaarmaking afbreuk doet aan de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van derden: vb. een personeelsdossier
  • informatie die door een derde vrijwillig en vertrouwelijk aan de overheid is meegedeeld
  • het document is niet af of onvolledig.
  • Bouwplannen zijn auteursrechtelijk beschermd, een kopij hiervan kan slechts worden gegeven mits toelating van de architect die ze ontworpen heeft. Inzage van bouwplannen is wel mogelijk.