Meerjarenplan en jaarrekening

Het meerjarenplan

Voor het einde van het jaar dat volgt op de gemeenteraadsverkiezingen stelt de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn het nieuwe meerjarenplan vast. Jaarlijks wordt het meerjarenplan aangepast waarbij de kredieten voor het volgende boekjaar worden vastgesteld.

Het huidige meerjarenplan (2020-2025) vormt een geïntegreerd geheel voor gemeente en OCMW, met gemeenschappelijke doelstellingen, actieplannen en acties.

Het meerjarenplan is geen louter financieel document. Het bestaat uit een strategische nota, een financiële nota en een toelichting.

In de strategische nota worden de beleidsdoelstellingen en de beleidsopties voor het te voeren beleid weergegeven. In de financiële nota wordt de financiële vertaling van de beleidskeuzes weergegeven en wordt verduidelijkt hoe het financiële evenwicht wordt gehandhaafd.


De jaarrekening

De jaarrekening bestaat uit een beleidsevaluatie, een financiële nota en een toelichting.

De beleidsevaluatie geeft het beleid weer dat de gemeente en het OCMW gedurende het boekjaar hebben gevoerd en evalueert de beleidsdoelstellingen en de mate waarin ze zijn bereikt. De financiële nota geeft de financiële gevolgen van het gevoerde beleid weer.

De jaarrekening moet worden vastgesteld vóór 30 juni van het boekjaar dat volgt op het boekjaar waarop de rekening betrekking heeft.