Omgevingsvergunning aanvragen

Omgevingsvergunning in 4 stappen

Digitale aanvraag vergunning

De omgevingsvergunning integreert de stedenbouwkundige vergunning en milieuvergunning tot één vergunning. Aparte documenten voor een bouwvergunning, milieuvergunning en verkavelingsvergunning zijn er dus niet meer. De omgevingsaanvraag verloopt volledig digitaal, tot en met de handtekening via het Omgevingsloket. Zo verdwijnt heel wat papierwerk.

De omgevingsvergunning geldt voor alle mogelijke werken:

 • bouwen van een huis
 • realiseren van een project
 • optrekken van een opslagruimte
 • afbreken van een constructie
 • verkavelen van gronden
 • wijzigen of bijstellen van een verkaveling
 • een andere functie geven aan een perceel
 • een exploitatie (klasse 1, 2, 3)

De website Omgevingsloket zet alle elementen over de omgevingsvergunning op een rijtje. Bij vragen over het opstellen en indienen van een aanvraag in het Omgevingsloket kan je terecht bij:

Hoe aanvragen?

Stap 1: Informeren

Informeer je goed vóór je bouwt, verbouwt of een activiteit wil starten. In Dessel neem je best contact op met de dienst Omgeving.

Je krijgt een antwoord op vragen zoals:

 • heb je een omgevingsvergunning nodig voor de werken die je wil uitvoeren en/ of de zaak die je wil exploiteren?
 • heb je een vergunning nodig of volstaat een melding?
 • is de medewerking van een architect verplicht voor deze werken?
 • hoe stel je je dossier samen?
 • welke regelgeving is van belang?

Eenvoudige vragen kunnen waarschijnlijk al telefonisch of via e-mail beantwoord worden. Omschrijf je vraag zo nauwkeurig mogelijk.

 

Stap 2: Dossier indienen

Is de medewerking van een architect niet vereist? Dan mag je het aanvraagdossier zelf samenstellen en indienen via het Omgevingsloket met behulp van een autheticatiemiddel zoals bv. je identiteitskaart (eID), itsme app of federaal token.

Beschik je niet over internettoegang of heb je extra hulp nodig? Dan kan je een afspraak maken met de dienst Omgeving. Een medewerker dient dan samen met jou de aanvraag in via het Omgevingsloket. Dit is enkel mogelijk indien alle dossierstukken volledig en correct zijn opgesteld en indien de werken vrijgesteld zijn van de medewerking van een architect.

Breng op de afspraak de volgende zaken mee:

 • Autheticatiemiddel: identiteitskaart (eID) en je pincode (van alle personen die de aanvraag indienen), itsme app of federaal token.
 • e-mailadres waarnaar alle correspondentie over je aanvraag wordt verzonden. Via dit mailadres wordt je op de hoogte gehouden van de stand van zaken van het dossier zoals bv wanneer je dossier volledig en ontvankelijk is verklaard of wanneer er een beslissing is genomen.
 • plannen en foto’s: plannen worden voortaan digitaal beoordeeld. Dat betekent ook dat de plannen op een correcte manier moeten aangeleverd worden, nl. volgens de richtlijnen die worden opgelijst in de normenboeken. Een gemeentebestuur kan een dossier onontvankelijk verklaren als de richtlijnen niet gevolgd worden.
 • extra documenten: eventueel kunnen bij een aanvraag extra documenten worden gevoegd die meer duidelijkheid of meer informatie bieden.

De normenboeken omgevingsvergunning (OMV) op www.omgevingsloket.be zijn een handig hulpmiddel bij het opstellen van de vergunningsaanvraag en bieden een leidraad om correcte plannen en foto's te maken en in te dienen.

 

Stap 3: Behandeling dossier

Is je dossier volledig?

De omgevingsambtenaar van de dienst Omgeving controleert of de aanvraag volledig en ontvankelijk is. Onvolledige dossiers kunnen niet worden behandeld.

 • de aanvraag is niet ontvankelijk en/of onvolledig: binnen 30 dagen na de digitale indieningsdatum ontvang je een e-mail met de melding dat je op het omgevingsloket een onontvankelijkheids- of onvolledigheidsbewijs terugvindt. Hiermee wordt de vergunningsprocedure stopgezet.
 • de aanvraag is ontvankelijk en volledig: binnen 30 dagen na de digitale indieningsdatum ontvang je een e-mail met de melding dat je op het omgevingsloket een volledigheidsbewijs terugvindt. Dit bewijs vermeldt ook of de aanvraag onderworpen wordt aan een openbaar onderzoek. De datum van het volledigheidsbewijs is de startdatum van de verdere procedure.

 

Openbaar onderzoek?

Bij sommige aanvragen wordt een openbaar onderzoek georganiseerd om na te gaan of er bezwaren zijn tegen je project.

Het omgevingsvergunningsdecreet en het omgevingsvergunningsbesluit geven aan:

 • in welke gevallen een openbaar onderzoek is vereist
 • hoe de procedure van het openbaar onderzoek moet verlopen

Lokaal bestuur Dessel zorgt voor het plaatsen (en weghalen) van een affiche voor het openbaar onderzoek.

Het college van burgemeester en schepenen spreekt zich uit over de bezwaren. Bezwaren ingediend tijdens het openbaar onderzoek, leiden niet automatisch tot een weigering van de aanvraag.

Soms moet het gemeentebestuur bij bepaalde instanties (digitaal) adviezen inwinnen over een aanvraag tot omgevingsvergunning (bijvoorbeeld: advies van de brandweer).

Doorlooptijd

Vanaf de volledigheidsverklaring van het dossier beslist het college van burgemeester en schepenen:

 • binnen 60 kalenderdagen over een omgevingsvergunningsaanvraag zonder openbaar onderzoek;
 • binnen 105 kalenderdagen over een omgevingsvergunningsaanvraag met openbaar onderzoek.

In sommige gevallen (administratieve fout of aanvulling van het dossier tijdens de procedure) kan het college een verlenging krijgen van deze maximale termijnen.

Bij een melding mogen de werken 30 dagen na het indienen van het dossier starten, tenzij je een schrijven ontvangt dat de melding niet rechtsgeldig of dat ze vergunningsplichtig is.

Beslissing

Het college voor burgemeester en schepenen verleent of weigert de vergunning binnen de vervaltermijn. Na de beslissing ontvang je een e-mail van het Omgevingsloket met vermelding dat de beslissing op het omgevingsloket is toegevoegd en dat je deze kan inkijken.

 

Stap 4: Verder verloop

Nadat het college voor burgemeester en schepenen een beslissing heeft genomen wordt dit gedurende 30 dagen aangeplakt op een zichtbare plaats op het betrokken perceel (gele A2 affiche). Het lokaal bestuur zorgt voor deze aanplakking en haalt het bord ook opnieuw op.

Van een vergunning mag je gebruik maken als je binnen de 35 dagen (te rekenen vanaf de dag van de aanplakking) geen melding van een beroep hebt ontvangen.

Je moet het College van burgemeester en schepenen op de hoogte houden van de stand van zaken van het project. Zaken zoals de startdatum en de einddatum van de werken dient de aanvrager in te geven in het omgevingsloket.

Opgelet! De vergunning vervalt als:

 • de werken niet starten binnen twee jaar
 • de werken langer dan twee jaar onderbroken worden
 • de constructie binnen drie jaar na de start van de werken niet winddicht is

Werd er een weigering afgeleverd? Dan kan je beroep aantekenen bij de Deputatie van de Provincie Antwerpen. De procedure hiervoor hangt af van wie de beslissing heeft genomen, de bestreden beslissing zelf en welke procedure deze heeft doorlopen. Meer hierover op het omgevingsloket.be.

Er wordt, ten behoeve van de gemeente, een belasting geheven op meldingen en aanvragen zoals bedoeld in het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning zoals bedoeld in de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening. De aanvraag tot betaling hiervan ontvangt u ongeveer een maand na het verkrijgen van de vergunning (Belastingsreglement mbt de omgevingsvergunning)

De gemeente Dessel legt aan de bouwheer een waarborg van 500€ op ter garantie van herstelling van mogelijke beschadigingen aan het openbaar domein ter hoogte van de werken. Deze waarborg wordt opgelegd als last indien een omgevingsvergunning wordt afgeleverd. Enkele weken nadat de vergunning wordt afgeleverd, wordt hiervoor een factuur opgemaakt en verstuurd door de financiële dienst. Na beëindiging van de werken en opruiming van alle afval en/ of materialen afkomstig van de werken dien je de dienst omgeving van de gemeente te verwittigen, waarna zij ter plaatse de toestand van het openbaar domein zal controleren en de procedure voor terugbetaling van deze waarborg verder oppikken (Reglement betreffende financiële waarborg naar aanleiding van vergunnings- en meldingsplichtige werken)

Wat meebrengen?

 • Autheticatiemiddel: identiteitskaart (eID) en je pincode (van alle personen die de aanvraag indienen), itsme app of federaal token.
 • e-mailadres waarnaar alle correspondentie over je aanvraag wordt verzonden. Via dit mailadres wordt je op de hoogte gehouden van de stand van zaken van het dossier zoals bv wanneer je dossier volledig en ontvankelijk is verklaard of wanneer er een beslissing is genomen.
 • plannen en foto’s: plannen worden voortaan digitaal beoordeeld. Dat betekent ook dat de plannen op een correcte manier moeten aangeleverd worden, nl. volgens de richtlijnen die worden opgelijst in de normenboeken. Een gemeentebestuur kan een dossier onontvankelijk verklaren als de richtlijnen niet gevolgd worden.
 • extra documenten: eventueel kunnen bij een aanvraag extra documenten worden gevoegd die meer duidelijkheid of meer informatie bieden.

Meer info