Occasionele verkoop met niet-commercieel karakter

Vooraleer u producten of diensten met een niet-commercieel karakter wil verkopen, moet u een toelating hebben. Typische voorbeelden van zulke verkopen zijn de acties van verenigingen, scholen en particulieren om bijvoorbeeld culturele, sportieve, menslievende, sociale of educatieve doelstellingen te realiseren. Deze verkopen zijn niet onderworpen aan de bepalingen die voor de ambulante handelaars gelden.

Voor wie?

Voor alle verenigingen andere dan erkende jeugdverenigingen en verenigingen en instellingen van openbaar nut en andere instellingen erkend door de Minister van Financiën, is een toelating vereist.

Voorwaarden

De verkopen zijn toegelaten onder volgende voorwaarden:

 • De verkoop moet één van de volgende doelen hebben: liefdadig, sociaal, cultureel, educatief of sportief, ter bescherming van de natuur en de dierenwereld, ter bevordering van ambachten of streekproducten;
 • De verkoop moet occasioneel blijven;
 • Naargelang het statuut van de verkoper:

Een toelating (machtiging) is vereist voor alle verenigingen buiten erkende jeugdverenigingen en verenigingen en instellingen van openbaar nut en andere instellingen erkend door de Minister van Financiën zoals bijv. fanfare, voetbalvereniging,…

Voor erkende jeugdverenigingen en verenigingen en instellingen van openbaar nut en andere instellingen erkend door de Minister van Financiën geldt een bijzondere regeling:

 • De verklaringen en aanvragen moeten volgende zaken vermelden:
 • Verenigingen en instellingen van openbaar nut en andere instellingen erkend door de Minister van Financiën (fiscaal aftrekbare giften) (bijv.: Rode Kruis, 11.11.11) hebben geen voorafgaande toelating nodig maar moeten wel een voorafgaande verklaring (melding) indienen en dit ten minste drie werkdagen vóór aanvang van de verkoop. Een lijst van deze verenigingen en instellingen is terug te vinden op de website van de FOD Financiën.
 • Erkende jeugdverenigingen (bijv.: scouts) hebben geen voorafgaande toelating nodig, noch dienen zij een voorafgaande verklaring in te dienen;
  • de verantwoordelijke van de verkoop alsook het doel, de plaatsen, de periodes van de verkoop en de aangeboden producten en diensten;
  • een schatting van de te koop aangeboden hoeveelheden.
 • De verkopers moeten zich tijdens de verkoop identificeren, aan de hand van een opschrift, logo of bekend symbool.
 • Bij de verkoop van gereglementeerde producten moet men de geldende reglementering na leven, zoals bijvoorbeeld de verkoop van voedingswaren.
 • Alle verkoopsactiviteiten die niet conform deze regels plaatsvinden, kunnen verboden of stopgezet worden en de organisator kan één of meer jaren het verbod krijgen zijn activiteit uit te oefenen.

Hoe aanvragen?

De verklaringen en aanvragen voor een machtiging moeten gebeuren:

 • Bij de afdeling grondgebiedzaken wanneer de verkoop de gemeentegrenzen niet overschrijdt.
 • In de andere gevallen, bij de Dienst Economische vergunningen van de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie.

De meldingen moet u minstens drie werkdagen voor de verkoop doen. De machtigingen moet u minstens één maand voor de verkoop aanvragen.

Als u een standplaats wil innemen op de wekelijkse donderdagmarkt, moet u dit in de aanvraag vermelden.

Kostprijs

Indien openbaar domein wordt ingenomen voor occasionele verkoop met een niet-commercieel karakter geldt een retributie van 0,35 euro per vierkante meter en per dag voor de ingenomen standplaats.

Zijn vrijgesteld van retributie maar enkel voor de eerste 1.000 m² die tijdens de belastbare periode werd(en) aangevraagd: het innemen van standplaatsen voor occasionele verkopen door Desselse verenigingen die aangesloten zijn bij een adviesraad of handelen mits positief advies van de betrokken adviesraad. De verkoopactiviteiten moeten occasioneel blijven, mogen geen commercieel karakter vertonen en moeten kaderen in de financiering van de eigen werking van de vereniging of de realisatie van één van volgende doelen: liefdadig, sociaal, cultureel, educatief, sportief of ter bescherming van de natuur en de dierenwereld.

Afhandeling

De toelatingen worden toegekend door de burgemeester voor de periode van maximum één jaar, met de mogelijkheid tot verlenging. Binnen dertig dagen na vervallen van de machtiging moet u het bewijs leveren van de besteding van de opbrengst.