Werk mee aan een veilig Dessel en vul de vragenlijst in!

Gepubliceerd op vrijdag 1 juli 2022 7.30 u.
Lokaal bestuur Dessel is volop bezig met het herzien van het gemeentelijk mobiliteitsplan. Ook jij kan hieraan meewerken!

Je kan de bevraging invullen op papier en binnen brengen in het administratief centrum, Hannekestraat 1. De bevraging vind je in het informatieblad dat op 18 of 19 juli in de brievenbus zit of kan afgeprint worden in bijlage.

Liever online? Dat kan ook. Klik op deze link: 
https://forms.office.com/r/bL6LDQbE1S 

We geven je graag wat meer duiding.

Wat is een mobiliteitsplan?

Een gemeentelijk mobiliteitsplan is een integrale visie op het gemeentelijk mobiliteitsbeleid. Het schetst waar de gemeente naartoe wil op vlak van mobiliteit en wat ze daarvoor de komende jaren wil gaan doen.

Een gemeentelijk mobiliteitsplan bestaat uit 3 delen:

  1. Een strategische visie op de gewenste mobiliteitsontwikkeling. De strategische visie omvat een langetermijnvisie met betrekking tot de gewenste mobiliteitsontwikkeling.
  2. Operationele beleidsdoelstellingen op korte termijn. De operationele beleidsdoelstellingen omschrijven hoe de gewenste mobiliteitsontwikkelingen gaan gerealiseerd worden en wie daarvoor verantwoordelijk is.
  3. Een actieplan. Het actieplan vertaalt de doelstellingen, omschrijft de concrete maatregelen, middelen, verantwoordelijkheden en de timing.

Het huidige mobiliteitsplan van Dessel dateert uit 2006. Mobiliteit staat zowel letterlijk als figuurlijk niet stil, dus werd het tijd om het huidige plan te evalueren. Via een sneltoets werd gekeken of het huidige plan nog actueel is. Deze sneltoets gebeurde in samenwerking met de gemeentelijke en provinciale mobiliteitscommissie. Hieruit kwam dat het huidige plan nog voldoende relevantie heeft maar moet worden “verbreed en verdiept”. Het verbreden-verdiepen van het mobiliteitsplan gebeurt met als doel om het bestaande mobiliteitsplan meer inhoud en diepgang te geven zonder het volledige proces voor de opmaak van een nieuw plan te moeten doorlopen. De volledige aandacht kan gaan naar een beperkt aantal speerpunten en er kunnen nieuwe thema’s worden toegevoegd (“verbreed”), maar ook evengoed bestaand thema’s verder worden uitgewerkt (“verdiept”).

Stappenplan verbreden en verdiepen

Het verbreden en verdiepen van het mobiliteitsplan gebeurt aan de hand van een vastliggend stappenplan. Dit stappenplan wordt door het departement mobiliteit en openbare werken (MOW) voorgeschreven als te volgen verloop en dit bestaat uit 3 fases.

  1. De verkenningsfase. Hierin wordt het planproces voor het verbreden en verdiepen van het mobiliteitsplan vastgelegd. Aan het einde van deze fase wordt een verkenningsnota opgesteld.
  2. De uitwerkingsfase. In deze stap wordt het onderzoek in functie van het mobiliteitsplan uitgevoerd, waarbij aan het einde van deze stap een uitwerkingsnota wordt opgesteld.
  3. De beleidsnota. De verdiepte en/of verbrede thema's leiden tot een aangepast mobiliteitsplan.

Momenteel bevinden we ons in de tweede fase en werken we momenteel aan de uitwerkingsnota.

Stand van zaken mobiliteitsplan Dessel

Sinds het lokaal bestuur besliste om een nieuw mobiliteitsplan te maken, is al heel wat werk verzet. In de eerste fase werd een analyse gemaakt van de gemeente. Dit gebeurde samen met heel wat mensen: inwoners konden een online enquête invullen en ook de scholen kregen een vragenlijst. Al deze gegevens dienden als basis voor het studiebureau om de doelstellingen van de gemeente Dessel uit te werken.

Doelstelling van het mobiliteitsplan

De doelstelling van het mobiliteitsplan is om de levenskwaliteit en verkeersveiligheid in Dessel te verbeteren. Om dit te kunnen realiseren, willen we meer ruimte geven aan onze actieve weggebruikers, verblijfsruimte en groen. We zorgen er tegelijk wel voor dat alle bestemmingen in Dessel ook bereikbaar blijven met de wagen. We willen gaan naar onderstaand schema waarin het belang van de auto verminderd wordt en voetgangers en fietsers een veilige plaats krijgen in het straatbeeld.

Dit willen we doen door voor voetgangers stoepen te voorzien waar nodig, deze te onderhouden en trage wegen te herwaarderen. Ook zal er gekeken worden naar veilige oversteekplaatsen en veilige schoolomgevingen.

Voor fietsers leggen we fietspaden aan of we renoveren ze en we zorgen voor aangename en veilige fietsroutes. We voorzien in degelijke fietsenstallingen daar waar nodig.

In het kader van openbaar vervoer zorgen we voor goed uitgeruste bushaltes.

We trachten de centra autoluw te maken en nemen maatregelen om te snel rijden tegen te gaan en we bepalen duidelijke vrachtroutes. We zullen gevaarlijke of moeilijk leesbare (kruis)punten herinrichten.

Participatie van de burgers is een belangrijk onderdeel

Mobiliteit is een zaak van en voor iedereen. Zowat iedereen krijgt met mobiliteit(sproblemen) te maken. Daarom vragen wij ook jullie mening om de herziening van het mobiliteitsplan mee vorm te geven.

Lokaal bestuur Dessel en het studiebureau gingen samen aan de slag met de doelstellingen en de resultaten. Er werden een aantal voorstellen uitgewerkt voor enkele van de meest kritische punten die tijdens de bevraging naar voor werden gebracht. Deze voorstellen zouden we aan jou als burger willen voorleggen.

Al deze ideeën en voorstellen worden verder gebundeld tot een samenhangend geheel (het nieuwe beleidsplan), dat we opnieuw aan onze burgers zullen presenteren. Zo komen we tot een concreet actieplan waarmee we dan de volgende jaren aan de slag gaan om dit stap voor stap te realiseren.