Nieuw rioleringsstelsel en fietspad N18-Turnhoutsebaan

Gepubliceerd op maandag 14 maart 2022 8.28 u.
Omwille van de slechte staat van het huidige rioleringsstelsel langs de Turnhoutsebaan tussen Koolvenstraat en Bleekstraat heeft de gemeente, samen met zijn rioolbeheerder Pidpa, beslist om een nieuw, gescheiden rioleringsstelsel aan te leggen in deze zone.

Dit project werd ondertussen ook goedgekeurd door de Vlaamse MilieuMaatschappij (VMM). We vinden het als gemeentebestuur en rioolbeheerder belangrijk om u hierover te informeren.

Waarom deze werken?

Het doel van de werken is om een volledig gescheiden rioleringsstelsel aan te leggen in de Turnhoutsebaan tussen Koolvenstraat en Bleekstraat. Dit betekent dat het afvalwater gescheiden van het regenwater zal worden opgevangen. Het afvalwater wordt verderop aangesloten op de bestaande riolering ter hoogte van de Koolvenstraat en afgevoerd naar de waterzuiveringsinstallatie. Voor het regenwater zal een stelsel aangelegd worden dat via de Koolvenstraat zal aangesloten worden op de Koolvenloop. Dit stelsel zal wel zo aangelegd worden dat er buffering en maximale infiltratie ter plaatse is. Na realisatie van dit project zal er voor de volledige Turnhoutsebaan een gescheiden stelsel in dienst zijn. Omwille van het belang van water, wordt door de Vlaamse Milieumaatschappij met een zeer kritisch oog gekeken naar het hemelwaterontwerp. Projecten worden daardoor enkel goedgekeurd indien de nodige elementen voorzien zijn om een goede waterhuishouding te garanderen..

Ook gemeente Dessel en AWV (Agentschap Wegen en Verkeer) investeren mee in dit project. Er zal ook een volledig nieuw fietspad worden aangelegd in de betrokken zone langs de Turnhoutsebaan en de nutsleidingen worden vernieuwd.

Scheiden van regen- en afvalwater op privaat terrein

Wanneer in uw straat een gescheiden rioleringsstelsel ligt, dan bent u vanuit de Vlaamse milieuwetgeving als eigenaar verplicht om het afvalwater van uw woning onverdund aan te sluiten op de vuilwaterriolering. Dat doet u door te verhinderen dat regenwater bij het afvalwater komt. Het regenwater wordt bij voorkeur ter plaatse hergebruikt of geïnfiltreerd maar kan ook met een aparte leiding aan de straat aangeboden worden.

Om u bij deze werken te adviseren, stelt Pidpa een afkoppelingsdeskundige van Bureau Notermans ter beschikking. Deze deskundige zal met u een afspraak maken om ter plaatse de toestand van uw regen- en afvalwater in kaart te brengen. Vervolgens maakt hij een plan hoe u de scheiding tussen afval- en regenwater kan uitvoeren. Hij zal ook tips geven hoe u dit praktisch zelf kunt aanpakken, of laten uitvoeren door een aannemer. De dienstverlening van de afkoppelingsdeskundige wordt u gratis aangeboden. In de komende periode neemt de afkoppelingsdeskundige contact met u op om een afspraak te maken ter plaatse. Als u niet de eigenaar bent van deze woning, kan u dit schrijven best overhandigen aan de eigenaar.

Op het einde van de rioleringswerken zal u vanuit Pidpa een schrijven ontvangen om een afspraak te maken zodat de scheiding van regen- en afvalwater op uw privé terrein kan gekeurd worden. De 1ste keuring is gratis (een eventuele herkeuring niet).

Timing van de werken

De start van de werken is voorzien medio april 2022. Eerst zullen de nutsleidingen aan de westzijde van de weg vernieuwd worden en zal aansluitend de riolering en het fietspad worden aangelegd. Tijdens deze fase zullen ook de nodige werken in de Koolvenstraat en het kruispunt van de Koolvenstraat met de Turnhoutsebaan worden uitgevoerd. Het einde van deze fase is voorzien medio september 2022. Vanaf medio augustus 2022 zal dan gestart worden aan de oostzijde van de Turnhoutsebaan. Het einde van die fase is voorzien voorjaar 2023.

In grote lijnen kan volgende planning, onder voorbehoud van gunstige weersomstandigheden, voor heel de projectzone worden meegegeven:

Dessel

  • Riolering en wegenis Koolvenstraat: april ’22 - juli ’22
  • Kruispunt Koolvenstraat - Turnhoutsebaan: medio mei ’22 - eind juni ‘22
  • LET OP: volledige afsluiting van N18 -> omleidingen
  • Riolering en fietspad (west): april ’22 – september ‘22
  • Riolering en fietspad (oost): september ’22 – voorjaar ‘23

Retie

  • Aanleg fietspad (oost, oneven zijde): april ’22 - juni ‘22
  • Werken nutsmaatschappijen (west, even zijde): juni ’22 - augustus ‘22
  • Aanleg fietspad (west, even zijde): augustus ’22 - oktober ‘22

Verkeershinder

Uiteraard zullen deze werken ook verkeershinder veroorzaken. Eén rijrichting (Dessel naar Retie) zal gedurende de ganse uitvoeringstermijn open blijven, uitgezonderd een periode van einde mei tot begin juli (6 weken) waarin het kruispunt N18-Koolvenstraat – Klaasend wordt voorzien van riolering en de N18 volledig zal afgesloten worden voor alle verkeer. De andere rijrichting zal een omleidingsweg moeten volgen via N118.

Fietsers in beide richtingen langs één zijde

Fietsers dienen geen omleiding te volgen, zij kunnen via tijdelijke dubbelrichtingsfietspaden passeren.

Bussen De Lijn

Vanaf 11 april 2022 zijn er werken op de N18 tussen Retie en Dessel, waardoor lijnen 380, 381, 390, 391 en 470 een omleiding zullen volgen richting Mol en Geel. In de andere richting rijden de bussen de huidige route, al kunnen er wel vertragingen zijn door de werken. De werken zijn voorzien tot einde maart 2023.

Meer info: www.delijn.be/nl/overdelijn/nieuws/bericht/28775_werken_n18_tussen_retie_en_dessel_%e2%80%93_omleiding_richting_mol%2fgeel_voor_lijnen_380%2c_381%2c_390%2c_391_en_470 

Actuele info over De Lijn: www.delijn.be/nl/overdelijn/nieuws

En verder?

Zowel het studiebureau, de rioolbeheerder als de aannemer geven meer uitleg over het project en de werken zelf. Daar zal ook meer duiding gegeven worden over de impact die de werken op de omgeving zullen hebben.

Toelichting burgemeester Kris Van Dijck: https://youtu.be/3fGw4L-Wxzw

Toelichting studiebureau Antea Group Hasselt: https://youtu.be/EySIFQi7OZQ

Toelichting Pidpa: https://youtu.be/6Cdu4jZi3XA

Toelichting aannemer Roos Groep: https://youtu.be/2SJEmy4XsAI

In de presentatie van Pidpa staat verkeerdelijk gemeld dat de afkoppelingspremie (gemeentelijke subsidie voor de scheiding van regenwater en afvalwater op privé terrein) € 1.000 bedraagt. Deze premie bedraagt € 500.

Meer info over deze premie vindt u hier:
https://www.dessel.be/premie-hemelwaterinstallatie-en-infiltratievoorzieningen

Contactgegevens

Indien u na het raadplegen van de beschikbare informatie toch nog vragen heeft, kunnen deze per mail of telefonisch gesteld worden via onderstaande contactgegevens. 

Pidpa - riolering: Tel 0800 90 300 – Optie 5 – Contactpersoon Tinne Steijnen, riolering@pidpa.be

Gemeente Dessel: Tel 0800 12 480 – dienst grondgebiedzaken – luc.vanherck@dessel.be 

Zoals alle openbare werken zullen ook deze rioleringswerken enige hinder veroorzaken. Daarom zouden we ook uw medewerking willen vragen. Na de werken zal het afvalwater niet meer ongezuiverd in de nabijgelegen gracht belanden en beschikt u over een vernieuwde fietsinfrastructuur.