Dessel investeert in de toekomst: ontdek onze plannen voor 2020-2025

Het meerjarenplan 2020-2025 voor het Lokaal Bestuur Dessel is goedgekeurd. Het is de leidraad voor het beleid dat de komende 6 jaar uitvoering zal krijgen en is één geïntegreerd document voor zowel gemeente als OCMW.

Het meerjarenplan is tot stand gekomen door de waardevolle input en inbreng van verschillende partijen. Zo vormden de beleidsvisie van de nieuwe bestuursploeg, de visie van de lokale administratie, opgenomen in een ambtelijk memorandum, en de resultaten van burgerparticipatie de basis voor het ontwerp van meerjarenplan 2020-2025. Er werd vastgesteld dat er heel wat raakvlakken en overeenkomsten waren tussen de wensen van inwoners en administratie en de wensen van het beleid. Zo werden dan de grote thema’s bepaald waarbinnen het kader voor 2020-2025 werd uitgewerkt. Het ontwerp van het meerjarenplan werd tenslotte goedgekeurd in de gemeenteraad van 12 december 2019.

Het meerjarenplan is opgebouwd rond 5 strategische doelstellingen. Deze vormen de grote beleidsthema’s en waarden waar het lokaal bestuur Dessel de komende zes jaar op wil inzetten:

 • Zorgen voor een sterk gezond financieel kader.
 • Een plaats creëren waar het goed leven is, met oog voor de dagelijkse behoeften van onze inwoners.
 • Een verbindend verhaal brengen dat bruggen bouwt tussen verenigingen, inwoners, organisaties, bestuur en diensten.
 • Bouwen aan een sterke en moderne gemeente, onder meer op het vlak van infrastructuur maar ook op het vlak van een duurzame en veilige leefomgeving.
 • Het team, dat tot dienst van de burger staat, versterken.

Naast de strategische doelstellingen werden deze ambities verder concreet ingevuld en vertaald in 31 beleidsdoelstellingen en 100 actieplannen.

De rode draad doorheen het nieuwe meerjarenplan is investeren, zowel in infrastructuur als in mensen.

Investeren in infrastructuur en mensen

Ons lokaal bestuur pakt uit met een ambitieus meerjarenplan op het vlak van investeringen. Tijdens deze legislatuur zullen maar liefst voor 23,1 miljoen euro aan investeringen worden gedaan in infrastructuur, maar ook in mensen. Dit wordt meer en meer noodzakelijk gezien de toekomstige uitdagingen als kleine gemeente. De Vlaamse overheid erkende dit al door het invoeren van een extra Vlaamse tegemoetkoming. Willen wij onze zelfstandigheid en leefbaarheid kunnen behouden, dan blijven extra middelen echter noodzakelijk.

Bouwen aan een sterke en moderne gemeente

Investeringen in bestaande en nieuwe infrastructuur zijn noodzakelijk om ons verder te profileren als een moderne gemeente die ook infrastructureel klaar is om de burger een zo optimaal mogelijke dienstverlening te verschaffen en een leefbare omgeving te creëren waar het goed vertoeven is.

De nieuwe investeringen in infrastructuur zijn voornamelijk gericht op volgende pijlers:

 • Instandhouding en vernieuwing van bestaande infrastructuur zoals structureel onderhoud, de vernieuwing van onze fietspaden, riolerings- en infrastructuurwerken (heraanleg weg Dessel-Witgoor) en energiezuinige investeringen (openbare verlichting in LED).
 • 2 grote nieuwbouwprojecten:
  • o Met de bouw van een nieuwe turnaccommodatie, op de site van de spinhallen, zetten we onze gemeente verder op de kaart als sportieve gemeente.
  • o GBS De Meikever krijgt een nieuw schoolgebouw.
 • Digitalisering: Investeren in infrastructuur betekent ook investeren in een toekomstige moderne elektronische gemeente. Op ICT-vlak zullen in de huidige legislatuur onder meer investeringen worden gedaan in een digitaal inschrijvings- en reservatiesysteem, moderne betalingssystemen, digitalisering van de dienstverlening in de bibliotheek, digitale archivering en verdere uitwerking van het e-loket.

Samen met 28 andere Kempense burgemeesters, stelde het lokaal bestuur Dessel het doel voorop om tegen 2030 de CO2- uitstoot met 40% te verminderen en in te zetten op klimaatverbetering. Zo zullen onder meer zonnepanelen geïnstalleerd worden op de gemeentelijke gebouwen en wordt verlichting verLED.

Een sterk team dat tot dienst van de burger staat

Ook tijdens deze legislatuur blijven wij groot belang hechten aan een kwaliteitsvolle dienstverlening naar onze burger toe. De Desselse burger staat centraal in onze werking met voldoende oog voor zijn/haar noden. Voor de uitvoering van deze dienstverlening kunnen we een beroep doen op ca. 165 personeelsleden en op andere samenwerkingspartners en -verbanden. Ook in deze mensen zal zwaar geïnvesteerd worden, onder meer door een opwaardering van bepaalde personeelsgroepen. Een correcte inschaling voor het geleverde werk zal worden doorgevoerd, voornamelijk op het gebied van de functieniveaus E en D. Mede hierdoor zullen tevens grotere kansen geboden kunnen worden op het vlak van personeelsmobiliteit en doorgroeimogelijkheden. De ondersteunende diensten, die vanaf midden 2020 verder zullen worden geïntegreerd tot één gemeenschappelijke afdeling voor gemeente en OCMW, zullen verder versterkt en uitgebreid worden door nieuwe aanwervingen van onder meer een boekhouder/aankoper en een deskundige ICT.

Een plaats waar het goed leven is

De inwoners van onze gemeente moeten een leven kunnen leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid. Wij willen een lokaal sociaal beleid blijven voeren waarbij iedereen die hulp nodig heeft, op onze steun kan rekenen en kan deelnemen aan het dagelijkse leven in onze gemeente. De hulp- en dienstverlening die wij aanbieden, is zowel bestemd voor de sociaal zwakkeren binnen onze gemeente als voor iedere burger met een vraag, een probleem, een nood of een tekort aan informatie.

Wij zullen met het zorgteam van het OCMW verder blijven inzetten op zelfredzaamheid en zelfstandigheid van onze senioren onder meer met de mindermobielencentrale, de thuiszorgdiensten en het uitvoeren van huisbezoeken om preventief concrete noden te kunnen detecteren.

Sociale economie wordt verhoogd door onder meer de inzet van arbeidstrajectbegeleiding om de doorstroming naar de privéarbeidsmarkt te vergemakkelijken.

Door de inrichting van een antennepunt “Huis van het kind” en een peuterspeelpunt, krijgt het beleid rond gezins- en opvoedingsondersteuning verder vorm.

Wat lokale economie betreft, blijven we de Desselse middenstand ondersteunen door winkelen in eigen dorp te promoten.

Uiteraard blijven beleidsthema’s als armoede, sport, onderwijs, cultuur, volksgezondheid tevens onze aandacht behouden. Zo zal ook tijdens deze legislatuur blijvend ingezet worden op de organisatie van voldoende en kwaliteitsvolle kinderopvang en een kwaliteitsvol en bereikbaar basisonderwijs voor elk kind. Hetzelfde geldt voor de doelgroepen zoals senioren, mensen met een beperking en jeugd.

Bruggen bouwen tussen verenigingen, inwoners, organisaties, bestuur en diensten

Wij blijven ons vrijetijds- en toeristisch aanbod promoten en verder ontwikkelen. We willen onze lokale verenigingen, organisatoren en vrijwilligers hierbij ook zo goed mogelijk ondersteunen. Door het organiseren van een waaier van vrijetijdsactiviteiten voor jong en oud, brengen we mensen samen en bouwen zo aan een bruisend Dessel. De bibliotheek zal worden vernieuwd en in het kader van het 750-jarig bestaan van Dessel zullen heel wat initiatieven genomen worden, waaronder het groot massa- en cultuurspektakel “Wettewa”. De wandelmogelijkheden worden uitgebreid met een nieuwe bunkerwandeling en het Pagadderpad krijgt een selfiespot op ware grootte.

Wij zetten in op een verdere goede samenwerking tussen bestuur en burger en erkennen de noodzaak om de burger en doelgroepen nauwer te betrekken bij het beleid. Zo behouden wij de werking van de gemeentelijke adviesraden en zal burgerparticipatie verder uitgebreid worden. Een welkomstmoment voor nieuwe inwoners zal elk half jaar worden georganiseerd.

Ambitieuze investeringen binnen een sterk gezond financieel kader

Een ambitieus investeringsprogramma, zowel op het vlak van infrastructurele investeringen als op het vlak van mensen is uiteraard enkel mogelijk als hiervoor een gezonde financiële basis is. Dat we als kleine gemeente ambitieus moeten zijn om onze zelfstandigheid en eigenheid te kunnen blijven behouden, staat vast. Echter, onze huidige inkomsten zijn niet langer toereikend om de vele uitdagingen aan te pakken. Ook de Desselaar zal hierin zijn steentje moeten bijdragen.

Onze gemeente kan zich beroepen op een positief rapport op het vlak van gemeentebelastingen. In vergelijking met andere lokale besturen heeft onze gemeente een laag belastingniveau voor de burgers. Zo wordt in Dessel een laag tarief op de personenbelasting (6%) geheven en zijn we met 567 opcentiemen op de onroerende voorheffing bij de laagste lokale besturen in Vlaanderen. Dit wordt deels gecompenseerd door o.m. de aanwezigheid van nucleaire bedrijvigheid en wit zand op ons grondgebied, maar dit alles kan niet langer volstaan om het hoofd te bieden aan de toekomstige uitdagingen. Ook de federale taxshift, het wegvallen van subsidies en de stijging van de pensioenuitgaven, hebben een negatieve impact op de verhouding tussen uitgaven en inkomsten. Om onze opdracht ook naar de toekomst toe correct en efficiënt te kunnen uitvoeren, met voldoende ruimte voor groei en verdere optimalisatie, werd gekozen voor een belastingverhoging. Voor de personenbelasting blijven we met 6% op een lager niveau dan het gemiddelde, op het vlak van gemeentelijke opcentiemen wordt een verhoging ingevoerd naar 850 opcentiemen. Hiermee blijven we ook na de verhoging nog onder het Vlaams gemiddelde.

Daarnaast zijn een aantal bestaande belasting- of retributiereglementen beperkt aangepast. Nieuwe belastingreglementen werden opgemaakt voor de organisatie van grote evenementen en voor het uitbaten van nachtwinkels.

Samen werken we verder aan een natuurlijk veelzijdig Dessel!

Wij zijn en blijven een kleine gemeente, maar met het nieuwe meerjarenplan bewijzen we dat ook een kleine gemeente als Dessel zich kan standhouden, onafhankelijk kan blijven en eigen keuzes kan blijven maken.

Meer info

Afdeling burger en organisatie 
Hannekestraat 1, 2480 Dessel 
tel. 014 38 99 30 
e-mail: info@dessel.be