Meldpunt klokkenluiden en onregelmatigheden

Na de bekrachtiging op 18 november 2022 door de Vlaamse Regering van een laatste wijziging aan het Bestuursdecreet, moeten alle lokale besturen met ingang van 11 december 2022 een klokkenluidersmeldpunt hebben voor medewerkers en andere personen, die met het lokaal bestuur samenwerken.

Medewerkers van lokaal bestuur Dessel kunnen terecht bij zowel het interne als externe meldpunt. Externen van het lokaal bestuur Dessel kunnen zich uitsluitend richten tot het externe meldpunt.

Dit is het gevolg van een Europese richtlijn, waarbij het de bedoeling is om de klokkenluider meer bescherming te bieden.

INTERNE MELDING BIJ HET LOKAAL BESTUUR DESSEL (enkel voor medewerkers van lokaal bestuur Dessel)

De algemeen directeur neemt de rol als eerste aanspreekpunt op.

Het bestuursdecreet regelt hoe je als melder een melding kan doen. Je kan je melding schriftelijk (via mail of via brief), telefonisch of fysiek richten aan de algemeen directeur van het lokaal bestuur.

1. Schriftelijke melding via brief of e-mail.

De melding kan gestuurd worden naar het e-mailadres klokkenluider@dessel.be. Mails in dit postvak worden enkel gelezen door de algemeen directeur.

Als je je melding per brief wil versturen, dan richt je je brief aan de algemeen directeur. Je stuurt je brief naar volgend postadres en vermeldt ook duidelijk op de omslag dat de brief vertrouwelijk is, door het woord ‘vertrouwelijk’ zichtbaar te noteren:

Lokaal bestuur Dessel
t.a.v. de algemeen directeur
Hannekestraat 1
2480 Dessel.

De brief wordt niet door het secretariaat geopend (en dus evenmin ingescand), maar wordt op een beveiligde manier rechtstreeks aan de algemeen directeur bezorgd.

2. Telefonische melding.

Je kan ook telefonisch een melding doen.

Als je ermee instemt, kan het gesprek opgenomen worden ter bewaring en kan er een verslag opgemaakt worden. Je krijgt dan de kans om dit verslag te controleren, te corrigeren en voor akkoord te ondertekenen.

3. Fysieke ontmoeting.

Je hebt het recht om binnen een redelijke termijn ene afspraak te krijgen voor een fysieke ontmoeting om de informatie van je melding te bespreken.

Als je ermee instemt, kan het gesprek opgenomen worden ter bewaring en kan er een verslag opgemaakt worden. Je krijgt dan de kans om dit verslag te controleren, te corrigeren en voor akkoord te ondertekenen.

EXTERNE MELDING BIJ DE VLAAMSE OMBUDSDIENST

Je kan ook een melding maken bij de Vlaamse Ombudsdienst.

Je kunt je melding (anoniem) aan de Vlaamse Ombudsdienst bezorgen:

Per post: Leuvenseweg 86, 1000 Brussel
Per e-mail: klachten@vlaamseombudsdienst.be
Telefonisch: 05 552 48 48

De Vlaamse Ombudsdienst kan beslissen om je melding niet in behandeling te nemen als:

  • De inbreuk van geringe betekenis is
  • De melding betrekking heeft op feiten die in een eerdere melding van jou als melder al zijn behandeld en de nieuwe melding geen nieuwe informatie van betekenis bevat.

VERDER VERLOOP VAN JE MELDING

1. Ontvangstmelding.

Je ontvangt als melder binnen de zeven dagen na de dag waarop het meldkanaal je melding ontvangen heeft een ontvangstmelding, tenzij:

  • Je melding al binnen die termijn werd afgehandeld. Dan krijg je meteen meer informatie over je melding.
  • Je je uitdrukkelijk verzet hebt tegen het krijgen van een ontvangstmelding.
  • Het krijgen van een ontvangstmelding de bescherming van je identiteit in gevaar brengt.

2. Meer informatie over je melding.

Binnen een redelijke termijn krijg je informatie over wat er met je melding is gebeurd. Meer concreet:

  • Binnen de drie maanden na de dag waarop het meldingskanaal de melding heeft verstuurd.
  • Of binnen drie maanden en zeven dagen, als er geen ontvangstmelding werd verstuurd.
  • Let wel: de Vlaamse Ombudsdienst kan deze termijn van drie maanden verlengen tot maximaal zes maanden.