Kennisgeving van de beslissing tot het wijziging van het koninklijk besluit van 25 september 1968 (S.3.984) waarbij de NV Belgoprocess vergund wordt de installaties gelegen te Dessel uit te breiden met de ROC installatie (gebouw 165X).

Gepubliceerd op woensdag 24 mei 2023 7.30 u.

Op 23 april 2023 werd via koninklijk besluit de oprichtings- en exploitatievergunning van de NV Belgoprocess gelegen te Dessel, verleend middels het koninklijk besluit van 25 september 1968, gewijzigd en uitgebreid met de ROC installatie (gebouw 165X). Het besluit verscheen op 16-05-2023 in het Belgisch Staatsblad.

Een verzoekschrift tot nietigverklaring (en tot schorsing) bij de Raad van State kan worden ingediend tegen de beslissing.


Het verzoekschrift moet, gedateerd en ondertekend, vergezeld worden van het vereiste aantal eensluidend verklaarde afschriften en van een afschrift van de bestreden beslissing en bevat:
-“het opschrift 'verzoekschrift tot nietigverklaring' als het niet eveneens een vorderingtot schorsing bevat;
-de naam, hoedanigheid en woonplaats of zetel van de verzoekende partij, en invoorkomend geval, de gekozen woonplaats;
-het voorwerp van het beroep en een uiteenzetting van de feiten en de middelen;
-de naam en het adres van de verwerende partij.”
De termijn voor het indienen van een beroep bij de Raad van State bedraagt 60 dagen (15/07/2023) vanaf de kennisgeving. Op hetzelfde ogenblik als zij haar verzoekschrift indient, stuurt de verzoekende partij een kopie daarvan ter informatie aan de verwerende partij. De verzoekende partij mag zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een advocaat.
De verzending naar de Raad van State gebeurt bij ter post aangetekende brief naar het volgende adres: Wetenschapsstraat 33 — 1040 Brussel.
Meer informatie op http://www.raadvst-consetat.be/ , doorklikken naar 'procedure' > 'bestuursrechtspraak'.

Het dossier en beslissing kan geraadpleegd worden op de website van het FANC via https://fanc.fgov.be/nl/gebouw-165x-dessel en https://fanc.fgov.be/nl/system/files/20230516-fanc-kb-gebouw-165x-r0c.pdf .