Herbruikbaar cateringmateriaal

Jaarlijks vinden honderden muziekfestivals plaats in Vlaanderen, goed voor meer dan 7 miljoen bezoekers. Daarnaast worden in elke gemeente jeugdevenementen, sportwedstrijden, braderieën of stadsfeesten, cultuur- en kerstmarkten en fuiven georganiseerd. Het groeiend fenomeen van publieke activiteiten en evenementen brengt op positieve wijze veel mensen bij elkaar, maar zorgt ook voor veel milieudruk.

Studies rond eet- en drinkgerei op evenementen tonen aan dat herbruikbare bekers beter zijn voor het milieu vanaf gemiddeld 10 gebruikscycli. Naast een lagere milieu-impact, minder afval en propere terreinen, zorgen herbruikbare materialen ook voor minder zwerfvuil rond het event.

Recent beleid zoals de Europese ‘Single Use Plastic’ (SUP)-richtlijn en het federaal marktverbod op plastic wegwerpdrinkbekers hebben tot doel de consumptie van eenmalige plastic drinkbekers en voedselverpakkingen te verminderen en hergebruik te bevorderen.

Het Vlaamse beleid moedigt het gebruik van herbruikbaar eet- en drinkgerei aan en richt zich in de eerste plaats op afvalpreventie. Dit beleid zet in op maatregelen vooraan in de keten, stimuleert een daling van het materialengebruik -en verlies en bevordert zo ook de overgang naar een meer circulaire economie. Daarom neemt Vlaanderen aanvullende maatregelen om eet- en drinkgerei voor éénmalig gebruik af te bouwen.

Op 12 mei 2023 verleende de Vlaamse regering een definitieve goedkeuring aan een aantal wijzigingen aan het Vlaams Reglement voor duurzaam beheer van Materialenkringlopen en Afvalstoffen (Vlarema). De publicatie in het Belgisch Staatsblad gebeurde op 24 mei 2023.

Evenementen moeten voldoen aan volgende artikels: artikels 5.3.12.1, 5.3.12.3 en 5.3.12.4 Vlarema:

 • Art. 5.3.12.1. Vanaf 15 juni 2023 is het serveren van drank in recipiënten voor eenmalig gebruik bij evenementen verboden, met uitzondering van petflessen en blikjes als de eventorganisator daarvoor in een systeem voorziet dat garandeert dat minstens 95% van die eenmalige recipiënten gescheiden wordt ingezameld voor recyclage.
  Voor evenementen georganiseerd in 2023 kan de minister uitzonderingen voorzien als de eventorganisator kan aantonen dat ondanks tijdige en behoorlijke inspanningen voor een bepaald evenement er onvoldoende capaciteit aan herbruikbare recipiënten en/of wasfaciliteiten beschikbaar is.
  Vanaf 1 januari 2025 is het serveren van drank in recipiënten voor eenmalig gebruik bij evenementen verboden;
 • Art. 5.3.12.3. De minister kan uitzonderingen voorzien op artikel 5.3.12.1 en 5.3.12.2 als het verbod in kwestie voor bepaalde types cateringmateriaal in bepaalde toepassingen niet zal leiden tot milieuwinst;
 • Art. 5.3.12.4. Bij het gebruik van herbruikbare recipiënten en herbruikbaar cateringmateriaal, met uitzondering van recipiënten uit glas en porselein, is het verplicht om in een systeem te voorzien dat garandeert dat minstens 90% van deze recipiënten en dit cateringmateriaal wordt ingezameld voor hergebruik. Bij evenementen is dit de verantwoordelijkheid van de eventorganisator.

Voor evenementen die plaatsvinden in 2023 kan de eventorganisator een uitzondering aanvragen en dit enkel op basis van één van volgende gronden:

 • onvoldoende capaciteit (art. 5.3.12.1 van het VLAREMA). Ondanks tijdige en behoorlijke inspanningen voor een bepaald evenement is er onvoldoende capaciteit aan herbruikbare recipiënten en/of wasfaciliteiten beschikbaar.
 • nog beschikbare stocks wegwerpbekers (art. 5.3.12.3 van het VLAREMA).

Evenementen in Dessel

Ook in Dessel gelden deze wetswijzigingen. Vanaf 15 juni 2023 dienen op Dessels grondgebied dus ook herbruikbare drankverpakkingen (uitgezonderd petflessen en blikjes) gebruikt te worden.

Wanneer de evenementorganisator hiervan wil afwijken dient een afwijking aangevraagd te worden bij de OVAM. Deze afwijking wordt door de OVAM al dan niet verleend en de gemeente heeft hier geen bevoegdheid over.

Op korte termijn dient de evenementorganisator dus zelf actie te ondernemen. Wanneer er geen afwijking bekomen wordt zal de evenementorganisator herbruikbare drankverpakkingen moeten gebruiken. De herbruikbare bekers kunnen niet gehuurd worden bij lokaal bestuur Dessel maar wel bij privéfirma’s of drankenleveranciers.

Omdat wij er ons van bewust zijn dat dit een bijkomende kost met zich meebrengt zal er een subsidiereglement ontwikkeld worden. Daarmee wil lokaal bestuur Dessel een tussenkomst voorzien in de huurkost van herbruikbare bekers. Er zal echter geen tussenkomst voorzien worden in de vergoeding van verloren of beschadigde bekers. Dit subsidiereglement is nog niet in voege maar nadat het goedgekeurd is op de gemeenteraad zullen de tegemoetkomingen voor evenementen vanaf 15/06/2023 met terugwerkende kracht behandeld worden.Op lange termijn zal lokaal bestuur Dessel de mogelijkheid onderzoeken of zij zelf bekers kunnen aankopen en zo verenigingen extra kunnen ondersteunen.

Kort samengevat:

 • Herbruikbare drankverpakkingen zijn ook in Dessel verplicht;
 • Een afwijking kan aangevraagd worden bij de OVAM wanneer men niet met herbruikbare drankverpakkingen wil/kan werken. Dit doe je door de afwijking aan te vragen via groenevent@ovam.be .
 • Stuur het resultaat van de aanvraag tot afwijking via de evenementenkluis door aan lokaal bestuur Dessel. Indien dit niet doorgestuurd wordt zal het evenement met herbruikbare drankverpakkingen moeten werken
 • Houd facturen van gehuurde herbruikbare bekers bij in functie van de nog verder uit te werken gemeentelijke subsidie.

Meer informatie vindt u op https://ovam.vlaanderen.be/wetgeving-drankverpakkingen-en-voedselverpakkingen of kan u terecht op de milieudienst (014 38 99 37 of milieu@dessel.be).