Gemeentelijke administratieve sancties (GAS)

De buren maaien het gras na 2 uur, even verderop stookt iemand een vuurtje, 's nachts word je geregeld wakker door nachtlawaai in de straat, je wekelijkse joggingsessie verloopt door loslopende honden niet zoals gepland, ... Dit zijn maar enkele voorbeelden van kleine problemen die grote ergernissen kunnen opwekken. Als lokaal bestuur proberen we ervoor te zorgen dat iedereen zonder te veel overlast met elkaar kan samenleven. We willen iedereen ervan bewust maken dat sommige activiteiten storend kunnen zijn voor mensen in de omgeving. Daar zijn regels en goede afspraken voor nodig.
Graag Aangenaam Samenleven. Dit zou de afkorting GAS kunnen betekenen. En daar komt het eigenlijk ook op neer. De Gemeentelijke Administratieve Sancties (GAS) beschrijven de basisafspraken die we met z'n allen maken om een prettige leefomgeving voor iedereen te verzekeren. Deze werden opgenomen in het gemeentelijke GAS-reglement.

Vaak lukt het wel om tot een oplossing te komen door te praten, maar soms is optreden tegen inbreuken en overlast noodzakelijk. In dit laatste geval dan kan je beroep doen op de lokale politie of een gemachtigd ambtenaar voor vaststellingen van overtredingen op het GAS-reglement.

In dit reglement vind je terug wat in onze gemeente al dan niet kan en mag. Overtredingen op het GAS-reglement kunnen leiden tot een GAS-boete.
Wij hopen met dit reglement dat de goede verstandhouding tussen onze inwoners en de leefbaarheid en veiligheid van onze gemeente verhoogt.
Goede afspraken maken immers goede buren!

Wat betekent GAS?

GAS staat voor Gemeentelijke Administratieve Sancties.
Het is een reglement dat de politie en gemachtigde ambtenaren meer mogelijkheden geeft om overlast en asociaal gedrag aan te pakken. Dit reglement zorgt mee voor een leuke en nette gemeente waar het aangenaam wonen is.

Op wie is het GAS-reglement van toepassing?

Het GAS-reglement is van toepassing op iedere persoon die zich op het grondgebied van de gemeenten Balen, Dessel en Mol bevindt.
Het GAS-reglement bestaat in onze gemeente al sinds 2010.
Eind 2021- begin 2022 keurden de gemeenteraden van de drie gemeenten van onze politiezone een aangepast reglement over de gemeentelijke administratieve sancties (GAS-reglement) goed. Voor Dessel werd deze aangepaste versie goedgekeurd in de gemeenteraad van 20 januari 2022 en ging in op 1 maart 2022.
Door een nauwe samenwerking tussen de veertien gemeenten uit de vier Kempense politiezones Zuiderkempen, Neteland, Geel-Laakdal-Meerhout en Balen-Dessel-Mol, gelden in een groot deel van de Kempen dezelfde regels, procedures en straffen om overlast tegen te gaan. Gezamenlijk hebben wij enkele sanctionerend ambtenaren aangesteld. Deze beslissen onafhankelijk over het opleggen van geldboetes voor overtredingen in alle 14 gemeenten.

Hoe werkt het?

Als de politie of een gemachtigde ambtenaar een overtreding van het reglement vaststelt, maakt hij of zij een proces-verbaal op en stuurt dit naar de sanctionerend ambtenaar. Deze verwittigt de overtreder per aangetekend schrijven van de vastgestelde overtreding. De overtreder heeft altijd de mogelijkheid om zich schriftelijk of mondeling te verweren. Een overtreder kan zich daarvoor laten bijstaan door een raadsman. Voor minderjarigen vanaf 16 jaar bestaat er ook een bemiddelingsprocedure. Die is gericht op het herstel van de aangerichte schade.
De sanctionerend ambtenaar beslist uiteindelijk om al dan niet een geldboete op te leggen en bepaalt de hoogte van de geldboete, zonder tussenkomst van het parket of de politierechtbank.
De sanctionerende ambtenaar kan ook tot bemiddeling overgaan. Het dossier wordt dan doorverwezen naar de bemiddelingsambtenaar. Die bemiddeling is gericht op herstel en vergoeding van schade. Ook kan voor jongeren en mensen die het financieel moeilijk hebben, gezocht worden naar een alternatief voor de boete. Bij burenruzies kan men afspraken maken om de leefbaarheid in de buurt te bevorderen. Bij minderjarigen wordt de bemiddeling verplicht aangeboden.

Soorten sancties

 • Volgende administratieve sancties kunnen worden opgelegd:
 • Een geldboete met een maximum van 350 euro, voor minderjarigen tot 175 euro (vanaf 16 jaar). Er kan in plaats van een boete ook een gemeenschapsdienst opgelegd worden.
 • De schorsing van een door de gemeente afgeleverde toelating of vergunning
 • De intrekking van een door de gemeente afgeleverde toelating of vergunning
 • De tijdelijke of definitieve sluiting van een instelling

In een aantal gevallen kan een inbreuk ook aanleiding geven tot opruimkosten (bijv. bij sluikstorten). Dit betekent dat de overtreder niet alleen wordt beboet, maar ook een onkostenfactuur ontvangt.

Sanctie-procedure bij minderjarigen (16 en 17 jaar)

Ben je een minderjarige en heb je het GAS-reglement overtreden, dan wordt er sowieso steeds een bemiddelingsprocedure opgestart. De bemiddeling is gericht op het herstel en vergoeding van de schade. Eveneens wordt aan de overtreder de mogelijkheid geboden zijn/haar verantwoordelijkheid op te nemen, bijv. door het leveren van een prestatie.

Voor minderjarige personen geldt volgende bijzondere procedure:

 • Stap 1: ouderlijke betrokkenheid
  Bij een overtreding door een minderjarige stuurt de sanctionerende ambtenaar eerst een aangetekende brief naar de ouders. De ouders krijgen de kans om mondeling of schriftelijk hun oordeel over de overtreding te geven, aangevuld met eventuele educatieve maatregelen die ze zelf gaan nemen. Op basis daarvan beslist de sanctionerend ambtenaar om de zaak af te sluiten of de procedure verder te zetten.

 • Stap 2: opstart procedure
  Als de sanctionerend ambtenaar kiest om de procedure op te starten, stuurt hij/zij een aangetekende brief naar de minderjarige en de ouders om hen in kennis te stellen van hun rechten. De minderjarige krijgt een pro-deo advocaat om zijn belangen te behartigen.

 • Stap 3: bemiddeling
  Bij het verder zetten van de procedure krijgt de minderjarige altijd een bemiddelingsaanbod. Die bemiddeling kan verschillende vormen aannemen, bijvoorbeeld excuses bij de slachtoffers, een paper schrijven, een dienstverlening in overeenstemming met de soort overtreding. In elk geval krijgt de minderjarige een advocaat toegewezen die hem of haar bijstaat tijdens de volledige procedure.

 • Stap 4: gemeenschapsdienst of geldboete
  Als een minderjarige de bemiddeling weigert of de bemiddeling faalt, dan kan de sanctionerend ambtenaar een geldboete tot 175 euro of een gemeenschapsdienst van maximum 15 uur opleggen. Het aantal uren en de uit te voeren taken staan in verhouding tot de leeftijd en de capaciteiten van de minderjarigen. De geldboete wordt opgelegd aan de ouders. De minderjarige of de ouders kunnen tegen deze beslissing zonder kosten in beroep bij de jeugdrechtbank. De jeugdrechter kan de boete nog vervangen door een maatregel van behoeding, bewaring of opvoeding.

Steeds hoger beroep mogelijk

De overtreder kan steeds in beroep gaan bij de politierechtbank of bij de jeugdrechtbank bij een administratieve geldboete en bij de Raad van State bij een intrekking, schorsing of sluiting. Tegen de beslissing van de politie- of jeugdrechtbank is enkel nog cassatieberoep mogelijk.

Protocol met het parket

Voor de zogenaamde gemengde inbreuken, dit zijn strafrechtelijke inbreuken waarvoor een administratieve sanctie kan worden opgelegd (o.a. beschadigingen andermans roerende of onroerende goederen, vernieling voertuig, nachtlawaai) is een protocol afgesloten met het Parket (zie bijlage).

Meer info

Bureau Gemeentelijke Administratieve Sancties
Stelenseweg 92 (Veiligheidscentrum)
2440 Geel
tel. 014 56 60 86
e-mail: gas@geel.be

Overzicht strafbare inbreuken