Exploitatievergunning voor een horeca-uitbating

De exploitatievergunning voor een horeca-uitbating verleent aan de exploitant van een horecazaak het recht om op het aangeduide adres een horeca-zaak uit te baten.

Drankgelegenheden of restaurants in lokalen of ruimten, in privé- of openbare gebouwen, permanent ingericht om te worden gebruikt als ruimte waarin gewoonlijk dranken en/of maaltijden van welke aard ook worden verstrekt voor gebruik ter plaatse, dienen een exploitatievergunning voor een horeca-uitbating aan te vragen.

De exploitatievergunning dient niet te worden aangevraagd voor:

 • Occasionele horecazaken;
 • Reizende horecazaken;
 • Horecazaken die op het ogenblik van de inwerkingtreding van het reglement gemeentelijke administratieve sancties reeds geopend waren en onafgebroken verder werden uitgebaat op dezelfde locatie en door dezelfde exploitant;

Voor wie?

Voor de natuurlijke persoon of personen, de feitelijke vereniging, of de rechtspersoon, ongeachte hun eventuele hoedanigheid van handelaar, voor wiens rekening en risico de horecazaak wordt uitgebaat.

Voorwaarden

De exploitatievergunning kan enkel worden toegekend mits cumulatief is voldaan aan volgende voorwaarden:

 1. de verzekeringsverplichtingen zoals omschreven door de wet betreffende de preventie van brand en ontploffing en betreffende de verplichte verzekering van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid en haar uitvoeringsbesluiten in dergelijke gevallen;
 2. de brandveiligheidsvoorschriften;
 3. een positieve beoordeling van de handhaving van de openbare orde, veiligheid en rust: een positieve beoordeling van onderzoek naar de mogelijke verstoring van de openbare orde, veiligheid en rust door de horecazaak en van naar eventuele aanbevelingen om deze verstoring te voorkomen;
 4. voldoen aan de vestigingsformaliteiten als ondernemer (zoals de inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen, beroepskaart, nodige kennis van het bedrijfsbeheer, nodige beroepskennis) en/of enige andere vergunningen of attesten die wettelijk voorgeschreven zijn;
 5. indien in de horecazaak gegiste en/of sterke dranken worden geschonken, dient de exploitant tevens te voldoen aan de bepalingen van het Koninklijk besluit van 3 april 1953 tot samenordening van de wetsbepalingen inzake de slijterijen van gegiste dranken en de wet van 28 december 1983 betreffende de vergunning voor het verstrekken van sterke drank. Voor deze zaken geldt de exploitatievergunning tevens als drankvergunning.

Hoe aanvragen?

Voor het verkrijgen van de vergunning dient de exploitant een schriftelijke aanvraag in bij de burgemeester via het aanvraagformulier (zie downloads onderaan).

Een verplichte controle van de brandveiligheidsvoorschriften moet worden uitgevoerd door de brandweer. 

Indien je een controle/afspraak wenst aan te vragen, dient je het pand eerst te registreren via het webportaal van brandweerzone Kempen.

Je ontvangt dan een logincode waarmee je toegang krijgt tot het webportaal.

Onder het tabje Brandpreventie kan je dan een Brandpreventieopdracht aanmaken.

Van zodra brandweerzone Kempen deze aanvraag ontvangen, zal de behandelaar van je dossier contact met je opnemen om een afspraak in te plannen.

Toegang tot het webportaal verloopt via volgende link: https://kempen.hulpverleningszone.be/pagina/webportaal-%22preventie%22

Kostprijs

Voor het onderzoek van de brandveiligheid wordt een controle gedaan door de brandweer waarvoor de tarieven worden aangerekend volgens het toepasselijke retributiereglement van de brandweer.

Afhandeling

 • De exploitatievergunning wordt voor onbepaalde duur afgeleverd aan een exploitant voor een welbepaalde horecazaak. Wanneer de exploitant wijzigt of een nieuwe horecazaak wordt opgestart, dan dient een nieuwe exploitatievergunning te worden aangevraagd.
 • De burgemeester kan beslissen om in de exploitatievergunning bijzondere voorwaarden op te nemen afhankelijk van de specifieke omstandigheden, zoals de aard of de ligging van de horecazaak.
 • De vergunning wordt afgeleverd voor onbepaalde duur. In afwijking hiervan kan een exploitatievergunning uitgereikt worden voor een bepaalde duur van zes maanden indien uit het onderzoek van de voorwaarden blijkt dat één of meerdere adviserende instanties nog geen advies heeft of hebben verstrekt of een gunstig advies onder voorbehoud uitbrengt of uitbrengen. Deze exploitatievergunning kan maximaal éénmaal verlengd worden voor een periode van zes maanden.
 • De vergunning moet steeds op eerste vordering van een bevoegde controlerende ambtenaar ter inzage worden voorgelegd en afgegeven.

Melding: De exploitant van een horecazaak heeft de verplichting om de sluiting van de horecazaak, de wijziging van de exploitant en alle wijzigingen in de horecazaak die een verandering uitmaken ten opzichte van de veiligheid, onmiddellijk te melding aan de burgemeester. U kan deze melding per e-mail verzenden aan: lokale.economie@dessel.be