Raad voor lokale economie

De adviesraad lokale economie heeft als doel overleg te organiseren tussen de verschillende economische actoren in de gemeente en het gemeentebestuur. De raad voor lokale economie adviseert het gemeentebestuur bij het lokaal economisch beleid van de gemeente en dit voor alle beleidsdomeinen die rechtstreeks of onrechtstreeks te maken hebben met of invloed hebben op het ondernemen in de gemeente.

De raad voor lokale economie kan steeds op eigen initiatief een advies uitbrengen omtrent alle aspecten die tot haar doelstelling behoren. 

De raad voor lokale economie bestaat uit vertegenwoordigers van de verschillende economische geledingen die blijkens hun doelstellingen een actieve werking hebben voor de ondernemersbelangen in Dessel en uit vertegenwoordigers van sectororganisaties en belangrijke werkgevers in Dessel. Elke vertegenwoordiger dient verplicht zijn activiteiten te ontplooien in Dessel.

De raad voor lokale economie is samengesteld uit stemgerechtigde en niet-stemgerechtigde leden. Gemeenteraadsleden, leden van raad voor maatschappelijk welzijn en leden van het college van burgemeester en schepenen kunnen geen stemgerechtigd lid zijn van de raad voor lokale economie. 

De algemene vergadering van de gemeentelijke adviesraad lokale economie komt minstens 4 keer per jaar samen.

De vergadering wordt bijeen geroepen wanneer tenminste één derde van de leden hierom vraagt en op verzoek van het gemeentebestuur. Dit verzoek wordt schriftelijk aan de voorzitter overgemaakt en bevat tevens de te bespreken agendapunten.