Milieuraad

De milieuraad is de adviesraad voor alle aangelegenheden met betrekking tot milieu en natuur. De milieuraad doet voorstellen ter verbetering van de natuur en het milieu binnen Dessel. Verder kan de milieuraad zowel op eigen initiatief als op vraag van het bestuur adviezen verlenen over allerlei zaken met betrekking tot milieu en natuur.

De Desselse milieuraad is samengesteld uit stemgerechtigde leden, niet-stemgerechtigde leden. Stemgerechtigden zijn vertegenwoordigers die effectief lid zijn van een vereniging, instelling of organisatie waarvan de werking zich situeert op het grondgebied van de gemeente en die in haar werking belangstelling stelt in de milieu- en natuurproblematiek. Ook geïnteresseerde inwoners met enige deskundigheid inzake milieu en natuur zijn welkom in deze raad.

Gemeenteraadsleden, leden van raad voor maatschappelijk welzijn en leden van het college van burgemeester en schepenen kunnen geen stemgerechtigd lid zijn van de milieuraad.

De milieuraad komt minstens 4 keer per jaar samen.