Belastingreglement op bedrijven

Elke belastingplichtige is de belasting verschuldigd voor de totale oppervlakte van alle vestigingen hoe ook genoemd, die door hem/haar wordt gebruikt of tot gebruik wordt voorbehouden en geheel of gedeeltelijk op het grondgebied van de gemeente Dessel is gelegen.

Een belastbare vestiging is elke oppervlakte die voor beroeps- of bedrijfsdoeleinden is bestemd of in het kader van beroeps- of bedrijfsdoeleinden wordt gebruikt, tot gebruik is voorbehouden of bijdraagt tot de realisatie/uitvoering van beroeps- of bedrijfsdoeleinden.

Voor wie?

 • elke natuurlijke persoon die in hoofd- of bijberoep een zelfstandige beroepswerkzaamheid uitoefent of die een of meerdere daden heeft gesteld die de uitoefening van een zelfstandige beroepswerkzaamheden toelaten, kunnen toelaten of doen vermoeden en die op 1 januari van het aanslagjaar, op het grondgebied van de gemeente Dessel, een of meerdere vestigingen heeft, gebruikt voor de uitoefening van de zelfstandige beroepswerkzaamheid of voorbehouden tot het gebruik voor de (mogelijke) uitoefening van de (een) zelfstandige beroepswerkzaamheid.

  De natuurlijke persoon die uit hoofde van zelfstandige beroepswerkzaamheden uitsluitend optreedt als werkend vennoot of als bestuurder in een vennootschap wordt niet als belastingplichtige beschouwd in de zin van art. 1, §1, eerste lid van dit reglement;
 • elke rechtspersoon naar Belgisch of buitenlands recht onderworpen aan de vennootschapsbelasting, inclusief de rechtspersonen die in vereffening is gesteld, en die op 1 januari van het aanslagjaar op het grondgebied van de gemeente Dessel een of meerdere vestigingen heeft, door voornoemde rechtspersoon gebruikt of tot zijn gebruik voorbehouden.

  De rechtspersonen vermeld in de artikelen 180 tot en met 182 van het wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 zijn niet belastingplichtig in de zin van art. 1, §2 van dit reglement.
 • elke rechtspersoon naar Belgisch of buitenlands recht die een winstoogmerk heeft, maar niet onderworpen is aan de vennootschapsbelasting, inclusief de rechtspersonen die in vereffening is gesteld en die op 1 januari van het aanslagjaar op het grondgebied van de gemeente Dessel een of meerdere vestigingen heeft, door voornoemde rechtspersonen gebruikt of tot zijn gebruik zijn voorbehouden.

  De rechtspersonen vermeld in de artikelen 180 tot en met 182 van het wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 zijn niet belastingplichtig in de zin van art. 1, §3 van dit reglement.

Kostprijs

Het bedrag van de verschuldigde belasting wordt als volgt bepaald:

 1. 0,000 EUR per m² voor de totale oppervlakte van alle vestigingen wanneer deze totale oppervlakte van alle vestigingen kleiner dan of gelijk is aan 3.000 m² (vrijstelling).
 2. 0,065 EUR per m² voor de totale oppervlakte van alle vestigingen wanneer deze totale oppervlakte van alle vestigingen groter is dan 3.000 m².