Afdeling Grondgebiedzaken

Deze afdeling staat in voor het uitvoeren en opvolgen van alle technische realisaties (wegen- riolerings- en bouwprojecten) binnen de gemeente Dessel. Het betreft realisaties in eigen beheer, maar ook deze die uitgevoerd worden door derden. Ook worden allerlei aankoopdossiers van roerende en onroerende goederen op deze afdeling behandeld.

Verder houdt de afdeling Grondgebiedzaken zich bezig met het uitwerken van het gemeentelijk verkeers- en vervoersbeleid (o.a. de acties die vervat zijn in het gemeentelijk mobiliteitsplan). Daarnaast behandelt de afdeling ook de specifieke aanvragen voor het verkrijgen van signalisatievergunningen bij werken. Op vlak van ruimtelijke planning staat deze afdeling in voor het opvolgen en begeleiden van de opmaak van alle planprocessen (structuurplannen, uitvoeringsplannen,…). Deze afdeling geeft eveneens ondersteuning bij het uitwerken van het milieu-, natuur- en duurzaamheidsbeleid van de gemeente.

Tot slot geeft de afdeling grondgebiedzaken advies aan het College van Burgemeester en Schepenen over alle technische zaken die betrekking hebben op het Dessels grondgebied.