GAS 5: GAS-boete voor een beperkte snelheidsovertreding (vanaf 1 oktober 2022)

Elk lokaal bestuur heeft sinds 1 februari 2021 de mogelijkheid om beperkte snelheidsovertredingen te sanctioneren met GAS-boetes. Hiervoor werd een nieuwe procedure gecreëerd, GAS 5, naast de bestaande GAS-procedures.

Lokaal bestuur Dessel past vanaf 1 oktober 2022 deze procedure toe na goedkeuring van de politieverordening hierrond in de gemeenteraad. Vanaf nu worden beperkte snelheidsovertredingen behandeld door de sanctionerend GAS-ambtenaar en niet langer door het parket. Voor de overtreder verandert er niet zoveel. Je ontvangt dezelfde boete , maar nu van het lokaal bestuur.

Voor de afhandeling van deze boetes werkt de gemeente samen met de dienst Gemeentelijke Administratieve Sancties te Geel.

Welke snelheidsovertredingen kunnen met een GAS-boete gesanctioneerd worden?

Het gaat om volgende inbreuken:

 • Enkel snelheidsovertredingen die aan elk van de volgende 5 voorwaarden voldoen, komen in aanmerking voor een GAS-boete:
 • De snelheidsovertreding is begaan op een plaats waar een snelheidsbeperking van 30km/u of 50km/u van toepassing is.
 • De toegelaten snelheid mag maximaal met 20 km/u overschreden zijn (na correctie met de technische tolerantiemarge). Bij een overtreding van meer dan 20 km/u zal het parket vervolgen.
 • De overtreding werd vastgesteld met een automatisch werkend toestel (bemand, onbemand, mobiel of vast) dat volledig gefinancierd is door het lokale bestuur.
 • De overtreding werd begaan door een meerderjarige natuurlijke persoon of een rechtspersoon.
 • De snelheidsovertreding mag niet gepaard gaan met een andere overtreding zoals door het rood rijden of rijden zonder rijbewijs.

Als niet aan al deze voorwaarden voldaan is, wordt de snelheidsovertreding niet met een GAS-boete, maar met een strafrechtelijke boete gesanctioneerd.

Wie kan een GAS-boete krijgen?

 • Iedereen ouder dan 18 jaar;
 • Rechtspersonen.

Bedrag van de boete?

 • Het bedrag van de boete is afhankelijk van de vastgestelde snelheid (en dus niet van de gecorrigeerde snelheid) en de plaats van de overtreding.
 • Het bedrag is wettelijk vastgelegd en hier kan niet van afgeweken worden. De sanctionerend ambtenaar kan dus geen verzachtende omstandigheden in rekening nemen.
 • De vastgestelde snelheid kan teruggevonden worden op het proces-verbaal.

Procedure?

 • De politie stelt de snelheidsovertredingen vast en kan hierbij gebruik maken van een vaste, mobiele, bemande of onbemande camera. Ze bezorgen het proces-verbaal binnen 14 dagen aan de sanctionerend ambtenaar van het gemeentebestuur van Dessel.
 • De overtreder ontvangt van de sanctionerend ambtenaar binnen 14 dagen een brief met het bedrag van de boete en een kopie van het proces-verbaal.
 • Ofwel wordt de boete betaald binnen 30 dagen, dan wordt de procedure beëindigd.
 • Ofwel wordt er een schriftelijk verweer ingediend binnen 30 dagen.
 • Ofwel wordt er geen verweer ingediend en wordt er ook niet tijdig betaald. In dat geval wordt er een betalingsherinnering verstuurd per post.
 • De sanctionerend ambtenaar beslist binnen 90 dagen of het verweer al dan niet gegrond is.
 • Tegen de beslissing van de sanctionerend ambtenaar met betrekking tot het verweer is binnen de maand hoger beroep mogelijk bij de bevoegde politierechtbank.

Verweer?

 • Als je niet akkoord bent met de opgelegde sanctie, of je was niet de bestuurder op het moment van de feiten, kan je binnen diezelfde 30 dagen schriftelijk verweer indienen. Dit kan via het webformulier verweer of webformulier aanduiding bestuurder.
 • Zodra de sanctionerend ambtenaar je verweer ontvangen heeft, wordt de invordering van de boete tijdelijk stopgezet in afwachting van de beslissing. Je mag dus wachten om de boete te betalen tot je antwoord op je bezwaar gekregen hebt.
 • Vervolgens zal de sanctionerend ambtenaar het verweer beoordelen.
 • De sanctionerend ambtenaar beslist binnen 90 dagen of het verweer al dan niet gegrond is.
 • Als hij oordeelt dat het verweer ongegrond is, dan krijg je een herinnering opgestuurd van de boete. Hierna heb je opnieuw 30 dagen tijd om de boete te betalen, tenzij je beroep aantekent tegen deze beslissing bij de politierechtbank.
 • Als hij oordeelt dat het verweer gegrond is, dan wordt de boete verworpen en wordt het dossier afgesloten.
 • Er is geen mondeling verweer mogelijk.
 • Tegen de beslissing van de sanctionerend ambtenaar is binnen de maand beroep mogelijk bij de politierechtbank. Ook in dit geval zal de invordering van je geldboete tijdelijk stopgezet worden tot de rechter uitspraak heeft gedaan.

Heb je nog vragen?

Als je na het lezen van deze informatie en de politieverordening nog vragen hebt, kan je deze stellen per e-mail (gassnelheid@geel.be) (Dienst gemeentelijke administratieve sancties, Veiligheidshuis Ter Stokt, Stelenseweg 92, 2440 Geel) of telefonisch (014 56 60 86).