GAS 4: Verkeersinbreuken

Sinds de GAS-wet van 24 juni 2013 kunnen gemeenten ook bepaalde parkeerinbreuken sanctioneren met een gemeentelijke administratieve sanctie. Dit wordt GAS 4 genoemd.

Lokaal bestuur Dessel past vanaf 1 maart 2022 deze procedure toe na goedkeuring van de politieverordening en bekrachtiging van het protocolakkoord met de procureur des konings. Vanaf dan worden deze inbreuken behandeld door de sanctionerend GAS-ambtenaar. Voorheen werden deze behandeld door het parket.

Het gaat om volgende inbreuken:

  • Inbreuken op de regels rond het stilstaan en parkeren
  • Het negeren van de verkeersborden C3 (verboden toegang in beide richtingen) en F103 (voetgangerszone) die worden vastgesteld door automatisch werkende toestellen (camera’s of andere registratietoestellen).

De bijzondere politieverordening betreffende de gemeentelijke administratieve sancties voor de overtredingen betreffende het stilstaan en het parkeren en voor de overtredingen betreffende de verkeersborden C3 en F103, vastgesteld met automatische werkende toestellen kan je hier terugvinden (to do: protocolakkoord als bijlage bij deze pagina bijvoegen)

Protocolakkoord

Voor deze inbreuken werd een protocolakkoord afgesloten met de procureur des Konings. In dit akkoord staan bepalingen omtrent informatie-uitwisseling, de wijze van behandeling van de dossiers en rapportering.

Het protocolakkoord kan je onderaan terugvinden.

Procedure

De politie stelt de overtreding vast en maakt een proces-verbaal. Hierna wordt het proces-verbaal overgemaakt aan de sanctionerend ambtenaar.

Je ontvangt een gewone brief (geen aangetekende) met omschrijving van de overtreding en de uitnodiging tot het betalen van de sanctie. De betalingstermijn bedraagt 30 dagen.

De specifieke overtredingen zijn ingedeeld in 2 categorieën. Per categorie is wettelijk vastgelegd hoe hoog de geldboete is. Deze bedragen zijn vaste bedragen. De sanctionerend ambtenaar kan de bedragen niet wijzigen en kan ook geen alternatieve straf opleggen.

€ 58 (overtredingen 1ste categorie): Voorbeelden: overtredingen van een verbod voor stilstaan of parkeren op woonerven, parkeren in voetgangerszones, parkeren in tegengestelde rijrichting, parkeren op een hoek, onjuiste aanduidingen maken op de parkeerschijf, fiets hinderlijk of gevaarlijk parkeren, negeren verbodsbord verboden toegang in beide richtingen of voetgangerszone ...

€ 116 (overtredingen 2de categorie): Voor wie parkeert of stilstaat op een plaats waar dit gevaarlijk is voor andere weggebruikers, zoals bijvoorbeeld parkeren op het voetpad of fietspad, parkeren op plaatsen voor personen met een handicap zonder de officiële kaart, te dicht bij het zebrapad parkeren,…

Niet akkoord met de boete?

Als je niet akkoord bent met de opgelegde sanctie, of je was niet de bestuurder op het moment van de feiten, kan je binnen diezelfde 30 dagen schriftelijk verweer indienen. Dit kan via het webformulier verweer of webformulier aanduiding bestuurder.

Is de boete hoger dan 70 euro, dan kan je vragen om mondeling gehoord te worden.

Telefonisch verweer is niet mogelijk.

Vervolgens zal de sanctionerend ambtenaar je verweer beoordelen:

  • wordt je verweer als ongegrond beoordeeld, dan volgt opnieuw een uitnodiging tot betaling van de sanctie. Er start opnieuw een termijn van 30 dagen.
  • wordt je verweer als gegrond beoordeeld, dan wordt het dossier afgesloten of wordt de boete eventueel aangepast.

Als je geen verweer indient én je betaalt de boete niet binnen de 30 dagen, dan volgt een nieuwe herinneringsbrief met het verzoek om binnen een nieuwe termijn van 30 dagen te betalen.

Tegen de beslissing van de sanctionerend ambtenaar kan je binnen de maand beroep instellen bij de politierechtbank.

Meer info

Bureau Gemeentelijke Administratieve Sancties
Veiligheidshuis Ter Stokt
Stelenseweg 92
2440 Geel
Tel. 014 56 60 86
gasverkeer@geel.be

Enkel op afspraak.