Toeristische logies en kampeerterreinen

Wilt u een toeristisch logies opstarten in Dessel, dan moet u naast de verplichtingen van een opstartende ondernemer ook voldoen aan het nieuw logiesdecreet dat sinds 1 april 2017 van toepassing is. Het nieuwe logiesdecreet regelt enkel de toeristische aspecten van een logies.

De logies blijven onderworpen aan de regelgeving van andere beleidsdomeinen als die op hun uitbating van toepassing is ( ruimtelijke ordening, milieu, fiscaliteit, voedselveiligheid …).

Voor wie?

Elk toeristisch logies waar u mensen tegen betaling te slapen legt, moet voldoen aan dezelfde zeven basisnormen. Het maakt niet uit of het om een professionele uitbating of bijverdienste gaat en of het logies rechtstreeks wordt aangeboden of via tussenpersonen of een internetplatform. Voor elk logies gelden dezelfde basisnormen in verband met (brand)veiligheid, verzekering en hygiëne, aangevuld met meer specifieke uitbatingsnormen per type logies.

Zowel de kamergerelateerde logies (bijv. hotelkamer, hostel, vakantiewoning,…) als de terreingerelateerde logies (bijv. kampeerterreinen,…) vallen onder het toepassingsgebied.

Voorwaarden

Een toeristisch logies kan enkel in een pand dat correct vergund is. We raden u dan ook aan om zeker langs te gaan bij de dienst ruimtelijke ordening op het administratief centrum om te horen wat wel en niet mogelijk is.

Elk logies moet u verplicht aanmelden via het Uitbatersportaal van Toerisme Vlaanderen anders bent u niet in orde met de wetgeving. U kan de logies bovendien vrijwillig laten erkennen / vergunnen door Toerisme Vlaanderen, al dan niet met een comfortclassificatie (sterren).

Kostprijs

Er wordt voor diegene die op 1 januari van het aanslagjaar het/de toeristisch(e) logies exploiteert een eenmalige belasting geheven op het exploiteren van het toeristisch logies als volgt:

Voor de kamergerelateerde logies wordt de belasting vastgesteld op:

  • vijfentwintig (25) euro per kamer per jaar voor een aangemeld toeristisch logies;
  • vijfenzeventig (75) euro per kamer per jaar voor een niet-aangemeld toeristisch logies;

Voor de terreingerelateerde logies die in een erkende zone voor kampeerterreinen zijn opgericht, wordt de belasting vastgesteld op:

  • vijfenzeventig (75) euro per jaar per vaste standplaats;
  • vijfentwintig (25) euro per jaar per standplaats, voor alle andere aangeboden standplaatsen.

Voor de terrein gerelateerde logies die niet in een erkende zone voor kampeerterreinen zijn opgericht en zich bevinden op openbaar domein, wordt de belasting vastgesteld op:

  • 1,25 euro per persoon per nacht.

Zijn vrijgesteld van de belasting:

  • Terreinen waarop gedurende maximaal 75 kalenderdagen per jaar wordt gekampeerd in het kader van een evenement of waarop door georganiseerde groepen wordt gekampeerd die onder toezicht van één of meer begeleiders staan.
  • Een toeristisch logies dat in het kader van het decreet van 18 juli 2003 betreffende de verblijven en verenigingen die een werking uitoefenen in het kader van ‘Toerisme voor Allen’ als verblijf erkend en ingedeeld is in de categorie jeugdverblijfcentrum;
  • Een bivakzone, als die aangegeven is in een toegankelijkheidsregeling conform en ter uitvoering van het Bosdecreet van 13 juni 1990 of het decreet van 21 oktober 1997 op het natuurbehoud en natuurlijk milieu;
  • Een inrichting die wordt gebruikt voor de werking van een jeugdwerkinitiatief dat erkend, gesubsidieerd of georganiseerd is door de Vlaamse Gemeenschap, de Vlaamse Gemeenschapscommissie of door lokale besturen, waarin wordt verbleven of waarnaast wordt gekampeerd gedurende maximaal 60 kalenderdagen per jaar door georganiseerde jeugdgroepen die onder toezicht van één of meer begeleiders staan.