Algemeen directeur

De algemeen directeur staat aan het hoofd van het gemeente- en OCMW-personeel en staat in voor de algemene leiding en werking van de gemeentelijke diensten. Hij is verantwoordelijk voor de voorbereiding van de dossiers die aan de gemeenteraad en aan het schepencollege worden voorgelegd. Hij adviseert het college van burgemeester en schepenen en de gemeenteraad en verzorgt de opmaak van de notulen.

Waarvoor kan u bij ons terecht?